март 23, 2018

Свиване

Авторски права върху снимка  

авторски-права-върху-снимка

Любител фотограф съм и снимам къде каквото видя – от красиви залези, през хора, наслаждащи се на красивия залез, до тортата, която направих снощи и исках да се похваля с нея във Facebook или Instagram. Кой обаче има права върху снимките, които правя, и може ли някой, когото съм снимал/а, да претендира, че има права […]

The post Авторски права върху снимка appeared first on pravatami.bg.

Свиване

Съд на ЕС: достъп до документи – триалози  

Стана известно решението от 22 март 2018 по делото  T-540/15 De Capitani v European Parliament.  Делото е с предмет искане на основание член 263 ДФЕС за отмяна на решение A(2015) 4931 на Европейския парламент, с което на жалбоподателя е отказан пълен достъп до документи – в частност бързи споразумения относно текущите обикновени законодателни процедури, предложени във всички комитети, таблици с няколко колони (описващи предложенията на Европейската комисия, ориентацията на парламентарната комисия, измененията, предложени от вътрешните органи на Съвета на Европейския съюз, и ако има такива, предложените компромисни проекти),  представени на участниците в триалозите за текущите обикновени законодателни процедури.
Парламентът отговаря на жалбоподателя, че поради много големия брой документи, посочени в първоначалното заявление,  искането   трябвало да се отхвърли.Де Капитани свежда искането до седем четириколонни таблици, изготвяни при текущите към датата на първоначалното заявление триалози.
Така че делото се отнася до публичността на четириколонните таблици за целите на триалозите – обявени впрочем отдавна за една от най-непрозрачните процедури в правотворчеството.
.

Парламентът отказва информация със  следните мотиви:

–        процесът на вземане на решения щял да бъде реално, конкретно и сериозно засегнат от оповестяването на четвъртата колона на спорните документи,

–        областта на полицейското сътрудничество, към която спадат спорните документи, била много чувствителна и оповестяването на тяхната четвърта колона щяло да навреди на доверието между държавите членки и между институциите на Европейския съюз, а поради това и на доброто сътрудничество между тях, както и на вътрешния процес на вземане на решения на Парламента,

–        оповестяване в момента, в който все още се водят преговори, вероятно щяло да доведе до опасност от упражняване на обществен натиск върху докладчика, върху докладчиците в сянка и политическите групи, тъй като преговорите са относно много чувствителните въпроси за защита на данните и за управителния съвет на Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество и обучение в областта на правоприлагането (Европол),

–        предоставянето на достъп до четвъртата колона на спорните документи щяло да предизвика колебания у председателството на Съвета за споделянето на информация и сътрудничество с преговарящия екип на Парламента, а именно с докладчика; освен това поради нарасналия натиск от страна на националните органи и на групите по интереси екипът щял да бъде принуден да направи преждевременно стратегически избор, изразяващ се в определяне кога да се отстъпи на Съвета и кога да се иска повече от неговото председателство, което „щяло ужасно да усложни възможностите за постигане на съгласие на обща основа“,

–        оказвало се, че принципът, че „нищо не е договорено, докато не бъде договорено всичко“ е особено важен за доброто функциониране на законодателната процедура и поради това оповестяването преди края на преговорите на даден елемент, дори да не е чувствителен по същността си, би могло да има отрицателни последици за всички други аспекти на дадена преписка, нещо повече, имало опасност оповестяването на становища, които още не са станали окончателни, да създаде неточна представа за истинските становища на институциите,

–        поради това трябвало да се откаже достъп до цялата четвърта колона, до одобряването на текста, предмет на споразумение, от съзаконодателите.

“Що се отнася до наличието на евентуален по-висш обществен интерес, Парламентът заявява, че сами по себе си принципът на прозрачност и високите изисквания на демокрацията не са и не биха могли да бъдат по-висш обществен интерес.”[8]

Общият съд смята, че е необходимо  да припомни съдебната практика във връзка с тълкуването на Регламент № 1049/2001, след това основните характеристики на триалозите, и на трето място, дали трябва да утвърди наличието на обща презумпция, по силата на която съответната институция може да откаже достъпа до четвъртата колона от таблиците от текущите триалози. Накрая, ако Общият съд стигне до извода, че такава презумпция не съществува, той ще изследва дали пълното оповестяване на спорните документи ще засегне сериозно въпросния процес на вземане на решения по смисъла на член 4, параграф 3, първа алинея от Регламент № 1049/2001.

 Общият съд отбелязва, че в резолюцията си от 11 март 2014 г. за достъпа на обществеността до документите Парламентът отправя покана към Комисията, Съвета и към себе си „да гарантират по принцип по-голяма прозрачност на неофициалните триалози, като организират открити срещи, като публикуват документите си, включително графиците, дневния ред, протоколите, разгледаните документи, приетите решения, информацията относно делегациите на държавите членки, както и техните позиции и протоколи, в уеднаквен и лесно достъпен в интернет формат, при спазване на изключенията, изброени в член 4, параграф 1 от Регламент № 1049/2001“.

С оглед на всичко изложено по-горе, нито един от изложените от Парламента мотиви, поотделно или взети заедно, не показва, че пълният достъп до спорните документи е могъл да засегне конкретно и реално, разумно предвидимо, а не чисто хипотетично, разглеждания процес на вземане на решения по смисъла на член 4, параграф 3, първа алинея от Регламент № 1049/2001.

Като е отказал с обжалваното решение оповестяването в хода на процедурата на четвъртата колона от спорните документи, с мотива че то би довело до сериозно засягане на неговия процес на вземане на решения, Парламентът е нарушил член 4, параграф 3, първа алинея от Регламент № 1049/2001.

Обжалваното решение трябва да се отмени.

 

Свиване

Австрия: трудни времена за обществените медии  

Новото правителство на Австрия предприема стъпки за засилване на позициите си в медиите.

Обществената телевизия с най-голямата аудитория в Австрия – до 4 милиона зрители при население 8,7 милиона души – се финансира главно чрез данък, който правителството иска да отмени. Различни министри правят изявления, че не одобряват модела на  финансиране на  ORF. Заместник-канцлерът е най-директен, като нарича ORF  място, където лъжите стават новини. Понятия като фалшиви новини и lügenpresse (лъжепреса) се използват за критичните публикации  по подобие на употребата на термините от управляващите в САЩ.

Представители на ORF  оценяват атаките като част от опитите  на правителството да получи по-голямо политическо влияние чрез медийния сектор. В същото време медийният министър Блумел няколко пъти обявява публично, че правителството възнамерява да укрепи частните радио- и телевизионни медии.

По-широка картина на тревожните тенденции в Австрия – от www.indexoncensorship.org.

Свиване

Данъчно облагане на цифровите дейности в ЕС  

На Европейския съвет (22-23 март 2018)  се обсъжда и данъчното облагане в цифровата икономика – ето конкретните въпроси към участниците.

По темата има съобщение на ЕК COM(2017) 547 final.

На 21 март 2018 Комисията направи две законодателни предложения, които според съобщението ще доведат до по-справедливо данъчно облагане на цифровите дейности в ЕС: “Този пакет представя съгласувания подход на ЕС към създаване на система за облагане на цифровите дейности, който е в подкрепа на цифровия единен пазар.”

Първата инициатива има за цел да реформира правилата за корпоративно данъчно облагане, така че печалбите да се отчитат и облагат с данък там, където предприятията имат значително взаимодействие с потребителите посредством цифрови канали. Това е предпочитаното дългосрочно решение на Комисията.

Второто предложение е в отговор на призива на няколко държави членки за временен данък, който да обхваща основните цифрови дейности, които сега не се облагат с данък в ЕС. За разлика от общата реформа на ЕС на съответните правила за данъчно облагане, този косвен данък ще се прилага за приходите от някои цифрови дейности, които изобщо не се облагат с данък съгласно действащата данъчна уредба. Тази система ще се прилага само като временна мярка — до привеждане в действие на комплексната реформа — и разполага с вградени механизми за намаляване на възможностите за двойно данъчно облагане.  Данъкът ще се прилага за приходите от дейности, в които основната роля за създаване на стойност играят потребителите и които са най-трудни за обхващане от действащите данъчни правила, като например приходи:

– получени от продажбата на онлайн пространство за реклама,

– получени от цифрови посреднически дейности, които позволяват на потребителите да си взаимодействат с други потребители и могат да улеснят продажбата на стоки и услуги помежду им,

– получени от продажбата на данни, генерирани от предоставена от потребителите информация.

Приходите от данъка ще се събират от държавата членка, в която се намират потребителите, а данъкът ще се прилага само за дружества, чиито общи приходи от цял свят са 750 милиона евро и чиито приходи в рамките на ЕС са 50 милиона евро. Това ще помогне да се гарантира, че по-малките нововъзникващи и разрастващи се предприятия няма да понесат тежест. Ако данъкът се прилага при ставка в размер на 3 %, се очаква приходите за държавите членки да възлязат на 5 милиарда евро годишно.

Сайт на ЕК –  данъчно  облагане на цифровия сектор

 

 

 

Свиване

Турция: приет закон за интернет съдържанието  

 

Турският парламент e одобрил нов закон, който позволява на медийния регулатор  RTUK да контролира интернет съдържанието.

Доколкото става ясно от публикациите, в бъдеще онлайн видео стрийминг компании    трябва да имат лицензия за съдържанието и разрешение за разпространението  от  RTUK. За издаването на документите  ще се изискват удостоверения от агенцията за сигурност и полицията.  Съдилищата могат да блокират достъпа на потребителите до съдържание и услуги, ако не са осигурени необходимите разрешения. В коментари се посочва, че не е ясно доколко изискванията се отнасят до YouTube, но платформите получават уредба, сходна с тази на класическата телевизия.

Мнозинството в регулатора е назначено от партията на Ердоган.

 

Свиване

Умът ми не го побира  

  Много пъти съм писал критично за нашата администрация - и с пълно право.
  Но днес попаднах на невероятно съвестна и с неочакван професионализъм служителка в местните данъци и такси на община Люлин.
  Направо бях отвикнал на подобно отзивчиво обслужване! Как е оцеляла, как се е съхранила - умът ми не го побира. Всъщност, има такива знаещи и можещи човеци в администрацията - въпреки и напук...
  
  И едно Но:
  Не разбирам коя, с извинение, куха управленска кратуна реши местните данъци и такси в Люлин да се преместят на възможно най-неудобното за гражданите на огромния квартал място, в един адски неадекватен за целта трафопост, в теснотията на който хората буквално страдат физически и психически, възрастните стоят изнемогвайки прави, жените плачат, пищят децата.
  Пълно пренебрежение към всички онези, от чиито данъци все още мърда и шава Отечеството ни любезно!
  
  20.03.2018 г.

Свиване

Петко Рачов Славейков - „Автобиографични бележки“ - 7  

ПРЕДИШНИ ЧАСТИ: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

През 1853 г. по Коледа аз напуснах Трявна и отидох да стана секретар на плевненския владика, известния Доротей, при когото седях само няколко месеца. Доротей беше ми обещал, че ще ме държи и запази от гоненията на Неофита, и той действително доста се бори с търновския митрополит. Но като видях, че ще стана причина да пострада сам той, върнах се в Трявна и оттам тръгнах през Одрин за Цариград, дето се запознах с Александра Екзарха, който него време издаваше „Цариградски вестник“. Една част от пословиците си дадох да се печатат в този български лист, но спрях къде буква Г, защото новите пословици, записвани в Трявна, бяха повече по източното наречие, което [се] различава от западното, а аз исках да събера и от последното, за да се изкара наяве съществующото различие. Него време аз не знаех нищо за рупаланското наречие, което изобщо доскоро е било твърде малко известно. Това наречие изучавах и писах по него приблизително след тридесет години, когато подир преврата (1881 г.) бях принуден да диря прибежище в Пловдив (1882 -1884).

Целта на ходенето ми в Цариград беше да действувам против Неофита, нещо, което беше известно и на Доротея, който обаче, ако и да имаше познати в Цариград, не посмея да ми даде никакви препоръчителни писма, даже до своя капукехая. Но с кого и как да се действува в тия времена и против такива противници? Видях, че нищо не може да стане, затова, без да се бавя дълго време, върнах се пак по сухо в Трявна през август месец 1854 г. Като минувах Сливенския балкан с няколко души другари, бяхме слегли да вървим през гъстата гора и тъй както водех коня си и безгрижно пеех, внезапно пред мене изскочиха двама турци, които почти опряха пушките си на гърдите ми и извикаха: „Дур, давранма!“ [1] Други двама на известно разстояние стояха тоже на пусия с насочени пушки. У нас нямаше нищо, с което да се браним, та разбойниците лесно ни навързаха И отведоха далеч настрана. Като ни доведоха близо до една стръмна урва, която се спущаше далеч надоле в един бездънен дол, разтовариха конете ни, обраха всичко, което имахме, и ни оставиха почти голи. Мислехме, че с туй ще се отървем, но имало по-лошо. Един от разбойниците иай-напред у мене се улови и като ме подкара над самата урва, улови ме за буйната ми коса и ме завали на земята, като издигна ножа си над главата ми. Моята долна устна се пукна и черна кръв потече из нея. Отчаяните молби, които отправих към едного от по-старите разбойници да пощади живота ми за едва едногодишния ми пръв син, подействуваха; той скимна на другаря си да ме остави и като ни поръчаха да не смеем да мръднем от мястото си до известно време, и чезнаха, а ний след определеното време поехме късно пътя си към Елена, дето стигнахме голи и боси през нощта.

През 1856 г. аз изново ходих в Цириград, пак против Неофита, но тоя път не като частно лице, но като упълномощен представител на търновската епархия, и то не сам, но с няколко души другари, еднакво упълномощени като мене. Тия другари бяха: дядо Пеню от Дряново, Ефтимов от Габрово, Аврам чорбаджи от Беброво и Георги Кабакчиев от Търново. Нагласата за нашето отиване стана след предварително тайно споразумение. При все това Неофит подушва, че сме заминали, узнава за целта ни и за да ни противодействува, сполучва да убеди някои свои хора от епархията (в Търново тъй го мразеха всички, щото никой не се намери да отиде да го защищава) да идат в Цариград да ни противодействуват. Членовете на тая контрадепутация бяха Цаню Райков от Трявна, хаджи Теодор от Лясковец, Никола Живков от Елена и Бакърджиоглу Стефан от Беброво. Имаше още един, но името му не помня. В Цариград един ден и двете депутации случайно се срещнахме у никомидийския гръцки владика и там се спречкахме. Едната депутация защищаваше Неофита; Кабакчиев и аз го нападахме от страна на другата. Най-горещ защитник на Неофита излезе Цаню Райков от Трявна, който почна и най-върло да напада лично мене. Това ми направи много тъжно впечатление и аз пороних сълзи, като видях, че туй върши един от моите съселяни, при това и роднина. Но същевременно аз възнегодувах от дълбочината на сърцето си и като подех дума, изброих всичките противонародни дела и постъпки на Неофита и разказах всичките лични страдания, на които бях предмет от негова страна. Противниците млъкнаха и нищо не можаха да отговорят.

В борбата на българите против Неофита съдействуваха до една степен и някои влиятелни търновски аги, разбира се, по някои свои лични съображения, между които и Мастън ага, както и тогавашният управител на Търново, името на когото не помня. Благодарение само на това обстоятелство ний можахме да излезем тоя път открито обявени против нашия върл противник с мисия пред правителството да го пропъдим. В Цариград ний се оплакахме формално против него пред ахкями адлие, дето викаха и двете депутации поотделно - нас по-напред, а другите после. Нас изгълчаха, дето сме дигали гюрултия, и ни заповядаха да си идем и да мируваме, без да обещаят да изпълнят молбата ни. На другата депутация беше тоже заповядано да си иде и тя не закъсня да направи това още на следующия ден, което направиха подир нея и моите другари. Аз останах за повече време по настояване на Христа Тъпчилещова, който обещаваше да ме цени за учител при българската черква на Фенер. При всичко че турското правителство нищо не обеща, за да тури край на партизанствата в Търново, в които бяха намесени и турците, то реши и дигна търновския паша, но дигна и Неофита, който трети път не видя вече ни столицата на епархията си, ни България. Като се научих за това, аз крайно се обрадвах, защото се избавяше и Търново, избавях се и аз от един гонител, който на всяка крачка ме преследваше. Спомних си тогаз, че когато Неофит най-напред ме запря в курника, дето пръв път обърнах внимание на народните пословици, след като ме пуснаха и аз отидох в училището да си прибера едно-друго, на излизане оттам случайно срещнах Неофита, който, като ме видя, с едно видимо удоволствие на лице и с една злобна усмивка на уста обърна се към мене и иронически ми каза: „Хе, даскале, урала!“ Аз го изгледах и без да му кажа нещо, отидох си по пътя, но дълго време с яд си спомнях за тая негова злобна подигравка. Щом се известих, че Неофит вече тръгнал от Търново, постарах се да науча приблизително кой ден ще стигне в Цариград, ходих няколко дни наред да го чакам на Едирне капия, причаках го най-после при самите врата на Цариград и като му се поклоних, казах му: „Хош гелдин, деспот ефенди.“ [2] Той ме позна, изгледа ме криво и начумерено отмина.

Като се върнах от второто си ходене в Цариград, аз пак останах учител в Трявна, учителствувах в Търново, после в Джумая и най-после за твърде кратко време и във Варна. През това време аз ходих още няколко пъти в Цариград по народните работи и в качество на представител, и като частно лице и там се запознах е д-р Чомакова. Най-после през 1864 г. от Варна отидох в Цариград и от тая минута почнува продължителната ми деятелност в столицата на турската империя. Когато бях учител в Търново заедно с Михайловски, Златарски, даскал Илия от Трявна и Кънча Кесарова из Габрово, запознах се с едного от американските мисионери, д-р Лонг [3], който наскоро беше се установил в тоя град. Д-р Лонг ме услови да преведа на български от славянски Новият завет за Библейското общество в Цариград. Това общество беше натоварило Фотинова да преведе Стария завет. Двата тия превода трябваше окончателно да се прегледат и поправят, преди да се печатат, от една комисия, състояща от д-р Ригс, д-р Лонг, даскал Христодул от Самоков. Аз тоже трябваше да бъда член в тая комисия и това собствено ме докара в Цариград. Но освен тая трудна и деликатна работа аз продължавах да издавам и „Гайда“, която редактирах дотогава от Ески Джумая и същевременно следях хода на народните работи. В началото „Гайда“ беше сатирически вестник, насочен най-вече за свестяване на българщината в борбата ѝ против гърцизма. Но на мене се запрети да издавам тоя вестник с това направление и аз го обърнах отпосле на чисто литературен лист. В 1866 г. аз прекратих „Гайда“ и почнах да издавам „Македония“, която продължих до 1872 г. Митхад паша прекрати едва ли не с „Македония“ и моето съществувание. А останах жив, но ударът, който ми нанесе, беше тъй силен, щото от него не можах вече да се дигна и се принудих пак да се уловя за старото си занятие - учителството - за прехрана.

През 1874 г. януари м. екзархията, подплашена от католическата пропаганда в Македония, която беше сполучила да привлече и да употреби за оръдие отца Нила, ми предложи да отида да обиколя по-главните градове на тая страна, да помиря партиите и да съдействувам да се закрепят колебающите в православието. Македония беше единственият кът на нашето общо отечество, с който не бях запознат, тъй що ако и мисията, която ми се възлагаше, да беше не само трудна, деликатна, но и свързана с риск и опасност за мене, като имах голямо желание да видя родната страна на Кирила и Методия - люлката на нашата книжовност, - разбуждането на която беше една от главните задачи на политическата ми деятелност, на драго сърце приех това предложение. Вън от горещото ми желание да се тури край на католическата интрига, която заплашваше да прибере в лоното на католицизма почти една трета от Македония, идеята да се запозная лично с нея и с хората ѝ, да изуча бита, обичаите и езика на македонските българи, да събера материали по езика и наречията на тая страна ме накара още по-охотно да се съглася на желанието на н. блаженство. Отидох най-напред в Солун и оттам във Велес, дето раздорът между българите беше най-голям и най-опасен. В качеството на редактор на „Македония“ аз бях известен по име вред в Македония, от която страна много частни лица и общини се отнасяха до мене по народните работи и по училищата. Най-много търсеха учители и аз ги улеснявах, доколкото можех. По моя препоръка във Велес бяха условили Н. Поповича, против когото но-после една част от населението беше се повдигнало в полза на Йосифа Ковачева. Аз имах крайното удоволствие да помиря велесчани, след което ходих да обиходя и няколко от околните села. За да мога да обиколя повече градове и места в Македония, отнесох се до екзархията за средства, които ми се отказаха. Това ме принуди да се върна по-скоро в Цариград.

В Македония аз се бавих всичко около един месец, но в късото това време бях успял да събера много нови материали, между които голямо количество пословици и доста записки за богомилството, които представляваха значителен интерес. След като се завърнах в Цариград, опитах се изново да се задържа там, но при всички мои усилия, обстоятелствата не ми помагаха и аз се принудих да приема предложението на старозагорци да им бъда главен учител.

-------------------

1. Стой, горе ръцете! (бел. П. Р. Сл.)

2. Добре дошъл, господин владико! (бел. П. Р. Сл.)

3. Интересно е писмото на д-р Алберт Лонг (1832-1901) до Иван Славейков, в което той характеризира баща му така: "Запознах се с баща Ви в 1860 година. Тогава и двамата бяхме млади хора. Неговата сърдечна доброта, пъргавост, поетическият му темперамент и верен усет за истинското, хубавото и доброто ме привлякоха към него. Завърза се веднага приятелство между нас, което никога не се наруши, както и доверието, което имахме един към друг през всичките тези години, пълни със събития. Аз открих гения в употребата на матерния му език, сладостта, грацията и чистотата във всичко, що излизаше от неговото перо..." (бел. ред.)

(Следва)

Свиване

井手口陽介が語る大きな目標…「武器にしていきたい」こととは?  

劇的決勝弾から一夜明け、日本代表MF井手口陽介が北朝鮮戦を振り返った。

EAFF E-1 サッカー選手権初戦が9日に行われ、日本代表と朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)代表が対戦。試合は1-0で日本が勝利した。勝利したものの、試合内容では苦しみ、井手口は改善点をこのように語る。

「やっぱボール取った後に横に蹴るパスが多かったので、やっぱ前に前に、のパスはもっと増やしていかないといけないと思うし、プラス裏やったりサイドに供給するパスっていうのがもっと増えればよかったんじゃないかなと思います」

The post 井手口陽介が語る大きな目標…「武器にしていきたい」こととは? appeared first on 新ユニフォーム 披露中.

март 22, 2018

Свиване

Матийо Рикар, "В защита на алтруизма. Силата на доброжелателството"  

  Една забележителна, must read книга. Онези, които са чели други произведения на Матийо Рикар веднага ще ме подкрепят.
  
  Да поясня:
  Алтруизъм – принцип или практика на загриженост за благополучието на някой друг; традиционна добродетел в много култури и аспект на основата на много религиозни традиции, въпреки че концепциите на „другия“, към когото трябва да бъде насочена загрижеността, могат да варират в различните култури и религии; противоположното на егоизъм. Реципрочен алтруизъм – взаимен алтруизъм, вид социално поведение, при което индивидите правят жестове, оказват помощ, осъществяват в известна степен самопожертвователност един спрямо друг, но когато очакват аналогичен жест, помощ, самопожертвователност като отговор. Терминът е въведен от американския еволюционен биолог и социобиолог Робърт Тривърс (Robert Trivers, 1943).

чети по-нататък

Свиване

Писмо на Васил Левски до Т. Пазарджик  

Писмото и бележките към него са представени според книгата на Димитър Т. Страшимиров "Васил Левски - живот, дела, извори", т. I, 1929 г. Там те се намират под № 104. Като източник Страшимиров сочи Н. Б. II. А., п. 60, № 8088. Арх. т. I, № 47, стр. 79.

(Павел Николов)

ПИСМО НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ ДО Т. ПАЗАРДЖИК

Бае!

В Юдачооглу Селиникли

Подир снощните ми думи работата няма да се оставя, каквито и придирвания да бъдат [1]. Имаме решителни работници, които наистина няма да оставят работата, каквото и да става. Но не по-хубаво да обмислят от вас! [2] Следователно не оставяйте и сами [3]. Никакви заплашвания и придирки не могат да спрат работата. Когато се работи помежду ви умно и скоро [4], без да дохожда вънкашен човек да ви подканя, чрез когото може да се издаде, а без него [5] никак [6], ако само не стане [между вас самите] вътрешно предателство. Работете, както Ви се казва, защото не ще оставим да се протака работата поради страхове.

Вие вече сте окръжен център, имате и длъжност често да разпращате насърчителни писма по всички страни, които спадат към вашето окръжие. Още и на другите окръжни центрове, като се подканяте в работата да се върви умно. От което насърчаване и подканя [не] на работата става по-сръчно, по-умно [и] сигурно, отколкото да се страхува човек и да казва: „Чакайте да видим еди къде си какво ще стане, където се е предала работата.“ Твърде сте излагани в тая сигурност! В такъв случай трябва скоро насърчаване с примери. Аз вече отивам да се срещна и с другите членове на Централния комитет и ще гледам да се върши работата по най-добър ред и сигурност. И моите думи пред другите членове ще бъдат съобразно с народа в Българско, който ми е пред очите във всичко за сполуката на нашата революция. Следователно иска да имате доверие в мен, че аз ще говоря същото, което виждам в народа. И че ще гледам да правя работите както се изисква за най-добре, защото в много работи нашите учени не ми харесват. Вие ще направите едно писмо с окръжен печат, в което ще ме упълномощите пред другите членове в Централния комитет, че всичко, каквото има да се върши за сполуката на милото ни отечество България, за освобождението ни от турчина, има [7] пълна свобода от нас. [8] Да говори и прави [9] всичко пред всеки българин и пред каквато и да е народност.

Също такова пълномощно да се направи, като се поканят Плов[див] с околностите му [10], окръжният център [Ески Заара] под дето спадат Чирпан, Ени Заара и Казанлък със своите околности, и окръжният център [Сливен], под дето спада и Кот[ел] със своите околности [11]. Ако тия окръжни центрове така също имат доверие в мен - да се върши работа, така трябва и което правите да тежи гласът ми [12] - и ето работа е, както трябва.

В. Левски (Ас. Дер. Кърджала)

Ибриямаа Анадоллу

-----------------------------------

1. Каквито и критики да се явят.

2. Но не искам да кажа, че обмислят по-хубаво от вас и са решителни.

3. Не оставяйте вие сами да отпадне работата.

4. Бързо.

5. Без външен човек.

6. Никак няма защо да се боите, че ще бъдете предадени.

7. Аз имам.

8. От вас.

9. Да говоря и правя.

10. Самият Пловдив Левски не счита за революционен окръг.

11. Трябва да се направи заключение двояко: 1) или че в Стара Загора и Сливен Левски не е бил решен непременно да замине за Влашко, та им поиска само писмено да отблъснат вдигането на революция; 2) или че там не е бил още решен, като иде при Каравелов да поиска и сам по-скорошно обявяване на въстание. А за да можеше да даде гласа си за такова съдбоносно решение, трябваше да бъде упълномощен от окръзите.

12. Извършеното от вас ще направи да тежи гласът ми.

ДО ТУК В БЛОГА:

1. Разписка, подписана от Васил Левски

2. Стохотворение от Васил Левски

3. Писмо до Найден Геров – 1 февруари 1868 година

4. Писмо до Панайот Хитов – 1868 година

5. Писмо на Васил Левски до Христо Иванов Книговезеца – 6 септември 1869 година

6. Писмо на Димитър Ценович и Васил Левски до Панайот Хитов – 13 май 1870 година

7. Писмо на Васил Левски до Любен Каравелов – началото на 1871 година

8. Дописка на Васил Левски до вестник „Свобода“ - 28 януари 1871 година

9. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 5 февруари 1871 година

10. Писмо на Васил Левски до частните революционни комитети - 10 февруари 1871 година

11. Писмо на Васил Левски до Филип Тотю в Одеса - 1 март 1871 година

12. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 11 април 1871 година

13. Писмо на Васил Левски до Филип Тотю - 18 април 1871 година

14. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 26 април 1871 година

15. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 30 април 1871 година

16. Писмо на Васил Левски до Панайот Хитов - 10 май 1871 година

17. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 10 май 1871 година

18. Писмо на Васил Левски до Ганчо Милюв от Карлово - 10 май 1871 година

19. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 14 май 1871 година

20. Писмо на Васил Левски до Иван Кършовски - 20 юни 1871 година

21. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 20 юни 1871 година

22. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 6 юли 1871 година

23. Писмо на Васил Левски до Ловченския комитет - 27 юли 1871 година

24. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов в Турну Мъгуреле - 27 юли 1871 година

25. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 29 септември 1871 година

26. Писмо на Васил Левски до Панайот Хитов - 29 септември 1871 година

27. Писмо на Васил Левски до по-прогресивен и богат българин във Влашко - 6 октомври 1871 година

28. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 27 октомври 1871 година

29. Писмо на Васил Левски до Трифон Райнов - 25 ноември 1871 година

30. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов

31. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 28 декември 1871 година

32. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 31 декември 1871 година

33. Писмо на Васил Левски до Панайот Хитов - 10 януари 1871 година

34. Писмо на Васил Левски до Филип Тотю - 10 януари 1872 година

35. Писмо на Васил Левски до неизвестно лице - 12 януари 1872 година

36. Писмо на Васил Левски до комитета в Карлово - 16 януари 1872 година

37. Писмо на Васил Левски до частния революционен комитет в Сливен - 16 януари 1872 година

38. Писмо на Васил Левски до Димитър Папазоглу - 16 януари 1872 година

39. Писмо на Васил Левски до лясковци и търновци - 17 януари 1872 година

40. Писмо на Васил Левски до повече частни комитети - 17 януари 1872 година

41. Писмо на Васил Левски до Троянския комитет - 18 януари 1872 година

42. Писмо на Васил Левски до плевенци - 23 януари 1872 година

43. Писмо на Васил Левски до орханийци и околните села - 29 януари 1872 година

44. Писмо на Васил Левски до новооглашени в комитетското дело - 19 февруари 1872 година

45. Писмо на Васил Левски до орханийци - 28 февруари 1872 година

46. Писмо на Васил Левски до неизвестен частен комитет – 24 март 1872 година

47. Писмо на Васил Левски до един представител на Общото събрание – 24 март 1872 година

48. Писмо на Васил Левски до орханийци – март 1872 година

49. Писмо на Васил Левски до Дервишоглар и Хасан Касан – март 1872 година

50. Писмо на Васил Левски до търновци и лясковци – 30 март 1872 година

51. Писмо на Васил Левски до сливенци – 4 април 1872 година

52. Писмо на Васил Левски до Троянския частен революционен комитет – 4 април 1872 година

53. Писмо на Васил Левски до Сава Кършовски в Елена – 5 април 1872 година

54. Писмо на Васил Левски до сливенци – април 1872 година

55. Писмо на Васил Левски до Филип Тотю – 13 април 1872 година

56. Писмо на Васил Левски до Димитър Общи – 23 април 1872 година

57. Писмо на Васил Левски до Любен Каравелов

58. Писмо на Васил Левски до Олимпий Панов

59. Писмо на Васил Левски до Киряк Цанков - 27 юни 1872 година

60. Писмо на Васил Левски до Любен Каравелов - 27 юни 1872 година

61. Писмо на Васил Левски до Киряк Цанков - 30 юни 1872 година

62. Писмо на Васил Левски до Киряк Цанков - 2 юли 1872 година

63. Писмо на Васил Левски до Киряк Цанков

64. Писмо на Васил Левски до Любен Каравелов

65. Писмо на Васил Левски до Троянския комитет - 25 юли 1872 година

66. Писмо на Васил Левски до Троянския комитет

67. Писмо на Васил Левски до сливенци

68. Писмо на Васил Левски до частните комитети

69. Писмо на Васил Левски до няколко частни комитета

70. Писмо на Васил Левски до частен комитет

71. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов – 25 юли 1872 година

72. Писмо на Васил Левски до Любен Каравелов – 25 юли 1872 година

73. Писмо на Васил Левски до Централния комитет във Влашко – 25 юли 1872 година

74. Писмо на Васил Левски до Димитър Общи

75. Писмо на Васил Левски до приятел

76. Писмо на Васил Левски до Централния комитет в Ловеч

77. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов – 3 август 1872 година

78. Писмо на Васил Левски до Любен Каравелов – 3 август 1872 година

79. Писмо на Васил Левски до Христо Иванов Книговезеца – 4 август 1872 година

80. Писмо на Васил Левски до частния революционен комитет в с. Ихтяр Касан Хатем – 6 август 1872 година

81. Писмо на Васил Левски до Централния комитет в Букурещ – 25 август 1872 година

82. Писмо на Васил Левски до Любен Каравелов – 25 август 1872 година

83. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов – 25 август 1872 година

84. Писмо на Васил Левски до Атанас п. Хинов – 25 август 1872 година

85. Писмо на Васил Левски до Любен Каравелов – 16 септември 1872 година

86. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов – 16 септември 1872 година

87. Писмо на Васил Левски до орханийци

88. Писмо на Васил Левски до частния комитет в Т. Пазарджик – 25 октомври 1872 година

89. Писмо на Васил Левски до частния комитет в Т. Пазарджик – 29 октомври 1872 година

90. Писмо на Васил Левски до Любен Каравелов – 30 октомври 1872 година

91. Писмо на Васил Левски до сливенци – 9 ноември 1872 година

92. Писмо на Васил Левски до сливенци

93. Писмо на Васил Левски до орханийци

94. Писмо на Васил Левски до Димитър Трайкович

95. Писмо на Васил Левски до Христо Иванов Книговезеца - 12 декември 1872 година

96. Писмо на Васил Левски до орханийци - 12 декември 1872 година

97. Из протоколите от разпитите на Васил Левски и неговите сподвижници

Свиване

屈辱に終わった“日韓戦”…ホームでの4失点は初対戦以来63年ぶり  

EAFF E-1 サッカー選手権 2017 決勝大会の男子が16日に味の素スタジアムで行われ、日本代表は第3戦で韓国代表と対戦し1-4で敗れた。日本が3点差をつけられて韓国に敗れるのは1982年3月以来35年ぶりのこと。また、4失点は1979年6月以来38年ぶり、ホームでの4失点は初対戦の1954年3月以来63年ぶりとなった。

日本は開始3分に小林悠(川崎フロンターレ)のPKで先制。しかし、終始韓国にペースを握られ、前半のうちに3失点。後半にもオウンゴールで追加点を許した。

The post 屈辱に終わった“日韓戦”…ホームでの4失点は初対戦以来63年ぶり appeared first on 新ユニフォーム 披露中.

март 21, 2018

Свиване

Приватизираното правоприлагане  

Споделям посланието в тази публикация на Ню Йорк Таймс, наречена Да направиш Google цензор.

Натискът да се въведе   “отговорност  на платформите”  измества общественото внимание от задълженията на правителствата. Очертава се свят, в който частните платформи цензурират  според своите възгледи или по нареждане на държавата. Такава власт по Оруел  над публичния дискурс ще бъде по-лош вариант на правителствената цензура.

Свиване

Google предлага ново средство за заплащане за съдържание онлайн – Subscribe with Google  

Качествената журналистика има цена.

Компанията Google предлага нов и по-лесен начин за заплащане, научаваме от блога на компанията – Subscribe with Google.

За съдържанието на издателите, които  дадат възможност за използване на това средство,  може да се кликне  върху “Абониране”  – автоматично се влиза в сайта  на издателя и  може да се плаща с всяка кредитна карта, която  е използвана с Google в миналото.

Участват Les Échos, Fairfax Media, Le Figaro, the Financial Times, Gannett, Gatehouse Media, Grupo Globo, The Mainichi, McClatchy, La NaciónThe New York Times, NRC Group, Le Parisien, Reforma, la Republica, The Telegraph и The Washington Post.

 

 

Свиване

Отново за приложенията във Фейсбук и злоупотребата с личните ни данни  

Както се разбира от публикациите и разкритията на британския “4-ти канал”, налице са (били? все още??) възможности за злоупотреба с личните ни данни, дори и без наше съгласие, стига някой от нашите ФБ-приятели да се е съгласил да споделя с трети лица данни за своите ФБ-приятели.

Настройки на меню “Приложения” (Apps)

Като за начало, препоръчвам ви да проверите в подменю “Приложения” (Apps) в главното меню “Настройки” (Settings) на Фейсбук, което се избира чрез натискане на малкото триъгълниче, намиращо се в горния десен ъгъл на екрана Ви, в десктоп версията на Фейсбук. (Щракнете върху картинката, за да я видите в пълен размер.)

Но също така ви съветвам да се замислите за това, че всяко наше действие онлайн може да бъде проследено от компаниите, които се занимават с обработка на големи количества данни. “Фейсбук” съобщи, че е прекратила достъпа на фирмата “Кембридж Аналитика” (КА) до данните в социалната мрежа, но това става години, след като те са успели да проучат навиците на десетки милиони граждани. В медиите пишеше, че това са били американски граждани, но аз не съм убеден, че са само американци. Няма доказателства, че КА са събирали и обработвали данни само на американци, а твърде възможно е сред тях да са попаднали и данни на европейци, че дори и на българи.

Всъщност за КА се говори и пише отдавна. Вижте например тази статия в The Guardian, пусната в превод и в “Гласове” под заглавие “Големият британски Брекзитов обир: как бе установен контрол над нашата демокрация“. Вижте и изказването на бившия зам.-министър на отбраната Симеон Николов на 4-ти януари 2017 г., в което се цитират и още данни от презентация на шефовете на КА. Можете да изгледате и този филм за Крис Уайли, излъчен от “4-ти канал”. Уайли е цитиран в статията в “Гласове”.

Но това, което правят КА (по-точното е да се каже, че правеха, защото както твърдят запознати, фирмата има всички шансове да престане да съществува в сегашния си вид), както и други подобни компании вероятно продължават да правят, е просто: свалят данни за нашата история в Интернет, обработват ги и след това ни предлагат информация, която – според техните анализи – ще насочи мисленето ни в една или друга посока. Нашенци са скептични към подобни влияния, защото отказват да си признаят, че мисленето им може да се формира не от тях самите, но технологията е показала ефективността си не само в епохата на Интернет, а и преди това, когато медиите бяха предимно във формата на хартия и радио. Всъщност това не е присъщо само на “Фейсбук”. Когато търсите информация в Гугъл, също можете да получавате персонализирани отговори, особено ако сте вече лог-нати в gmail, например. Компаниите изучават нашето поведение и могат да “предвидят” какво искаме, съответно, ни го… предоставят!

Впрочем, знаете ли как КА са получили достъп до данните на 50 милиона потребители? Чрез 270 000 инсталации на приложението thisisyourdigitallife, което доверчиви потребители на ФБ са инсталирали и използвали, както пише в сп. Wired.

Не мога да ви казвам какво да ползвате във Фейсбук или в Интернет (едва ли ще ме послушате), но

мога и трябва да призова всеки:

  • Четете внимателно какви лични данни се съгласявате да споделяте с компаниите, чиито приложения решавате да използвате,
  • Замислете се дали си струва да “разберете” на коя холивудска звезда приличате, ако това е свързано с предоставяне на значително повече лична информация на напълно непознати компании.

Вера Юрова пред “4-ти канал” (фото: комп.екран)

Вчера, докато се развиваше скандала с КА, гледах по Channel 4 еврокомисаря по правосъдието Вера Юрова, която в момента се намира във Вашингтон и трябва да се срещне с щатския главен прокурор и министър на правосъдието, Джеф Сешънс. За съжаление тя не можа да отговори на въпросите на водещия какво ще направи, за да защити правата на европейските граждани в конкретния случай. Сравнете цялото нейно интервю по 4-ти канал с краткия сегмент, който тя самата пусна в Туитър и ще разберете колко сериозно е положението с реакцията на ЕК. Ще го разберете и по печалното ѝ изражение, отделно по думите, които използва.

Прочетете още тази моя статия от 6-и февруари:

Внимавайте с приложенията във Фейсбук!

Още интересни материали:

Facebook/Cambridge Analytica: Privacy lessons and a way forward (На английски)

Свиване

В лапите на олигархичната тоталитарност  

  Горан Благоев: Има опит за грубо потъпкване на свободата на словото и за намеса в кадровата политика на БНТ.
  
  Прав е, болезнено прав е. С едно далеч по-голямо Но.
  Аз писах още преди време, че е вече време за Let it be...
  И дори ме цитираха в различни сайтове.
  А за Let it be също така е важно времето, когато ще зазвучи, така че и за него важи правилото
  По-добре късно, отколкото никога, но по-добре никога, отколкото кога да е...

чети по-нататък

Свиване

Синя карта на ЕС – за какво ми служи и как да я получа?  

Синя карта на ЕС - за какво ми служи и как да я получа?

Специалист съм в сферата на  компютърните технологии и искам да постъпя на работа при български работодател. Има обаче една подробност – не съм нито български гражданин, нито гражданин на страна членка на Европейския съюз (ЕС), а идвам от трета държава (Китай, Индия и др.). Поради тази причина за мен не са достъпни обикновените процедури за наема […]

The post Синя карта на ЕС – за какво ми служи и как да я получа? appeared first on pravatami.bg.

Свиване

“Обича ме, не ме обича“ в руско-грузински вариант  

АВТОР: ОЛЕГ-САНДРО ПАНФИЛОВ

ПРЕВОД ОТ РУСКИ: ПАВЕЛ НИКОЛОВ

На 1 октомври 2012 година в грузинската политика настъпи прелом - на парламентарните избори победи коалицията „Грузинска мечта“, съставена набързо от руския олигарх Бидзина Иванишвили. Оттогава Грузия се намира в застой - и политически, и икономически. Наскоро министър-председателят Гиорги Квирикашвили написа челобитня [1] до Кремъл, след което настъпи скандал.

В отворено писмо до властите на Русия Гиорги Квирикашвили предложи няколко стъпки за „регулиране на отношенията“ между двете страни. „Ние потвърждаваме, че сме заинтересовани да постигнем реален прогрес в процеса на Женевските международни дискусии, във връзка с което аз потвърдих личната си готовност да се включа... Ние сме готови за пряк диалог с абхазците и осетинците и бихме приветствали конструктивния подход на Русия от тази гледна точка. При наличието на политическа воля ние смятаме за възможно да бъдат направени разумни стъпки“.

Именно тези предложения на министър-председателя, а той по Конституцията има по-големи правомощия от президента, вкараха в задънена улица политическия живот в Грузия. Квирикашвили е критикуван не само от опозицията, но и от привържениците си, които видяха в неговите предложения предателство спрямо интересите на страната.

Впрочем, грузинският премиер не прави това за първи път. На 20 декември, представяйки в парламента обновения състав на правителството, той обяви за намерението си да започне „пряк диалог с конфликтните региони“. Квирикашвили заяви, че Грузия желае „да вдигне“ равнището на Женевските преговори и да се премине „от равнището на заместник-министър минимум до равнището на министър“. „Аз лично съм готов да мина и към равнището на министър-председател и задължително ще се включа в дейността на този формат“ - подчерта той.

Още тогава върху Квирикашвили се изсипа градушка от критики. Премиерът на Грузия, предлагайки се като преговарящ, трябва да получи съгласието да участва в Женевските преговори от министър-председателя на Русия Дмитрий Медведев - с което той и неговият началник Владимир Путин едва ли ще се съгласят. За „южноосетинска“ и абхазка страна изобщо не може да става дума, защото форматът не предполага признаването на двете окупирани територии за самостоятелни страни. Те, както се казва, седят на табуретки до руската делегация, като имитират участие, а щом се върнат в Сухуми и Цхинвали, говорят точно това, което са казали реалните участници.

Преговорите в Женева (които официално се наричат Женевски дискусии) започнаха на 15 октомври 2008 година в съответствие с договореностите между Дмитрий Медведев и Никола Саркози през август и септември 2008 година. В тях участват представители на Грузия и Русия, а също така на „Южна Осетия“ и Абхазия при съпредседателството на САЩ, ЕС, ООН и ОБСЕ. Обсъжданията се провеждат в две работни групи - по въпросите на безопасността и на хуманитарната проблематика. Основната цел на преговорите е сигурността в постконфликтните територии, но делегациите на Русия и Грузия виждат решенията по свой начин: Кремъл не се отказва от признаването на „независимостта“ на окупираните територии, Грузия категорично не приема тяхната „независимост“, Москва иска от Тбилиси да подпише задължение за отказ от използването на сили в Абхазия и „Южна Осетия“, в отговор Тбилиси показва Конституцията на Грузия за това, че тези територии са част от страната. Грузия иска също така да се спазва резолюцията на ГА на ООН, според която бежанците от Абхазия и „Южна Осетия“ трябва да се върнат у дома.

Веднага след като „Грузинска мечта“ дойде на власт, Бидзина Иванишвили назначи дипломата от кариерата и бивш посланик на Грузия в Русия Зураб Абашидзе за свой специален представител по въпросите на взаимоотношенията с Русия. Сега Абашидзе се среща периодично в Прага със заместник-министъра на външните работи на Русия Григорий Карасинин: тези срещи не дават никакви резултати, но ако се съди по всичко, задачата на Абашидзе не е толкова да постигне отстъпки или компромиси, колкото да следи изкъсо руската власт, която, както е известно, е склонна към непредсказуеми постъпки, агресия и спорадични военни пристъпи.

Веднага след парламентарните избори през 2012 година за бившата грузинска власт и нейните привърженици настъпи време на разочарование: новите власти подновиха транслациите на руските телевизионни канали, пуснаха от затворите криминални престъпници и агентите на руските специални служби, като ги нарекоха „политически затворници“. В Грузия започнаха да идват руски политици и прокремълски активисти, каквито не са идвали даже по времето на Шеварнадзе. Страната започна бавно да се плъзга към имперската ясла, от която беше откъсната през 2003 година. Още по времето на предизборната кампания стана известно, че Бидзина Иванишвили, освен грузински и френски паспорт, все още има и руски. И целият обявен от Forbes капитал олигархът „е спечелил“ в Русия, където е живял почти 20 години, от 1987 до 2005 година. С невероятно скорост Кремъл лиши Иванишвили от руско гражданство, макар че указът за това не беше показан от никого.

Самата коалиция „Грузинска мечта“ беше скалъпена набързо през ноември 2011 година от шест много малки партии, които преди това не биха застанали една до друга, но сега се превърнаха „управляваща коалиция“.

Картината беше комична. Един до друг застанаха дисидентите братя Леван и Давид Бердзенишвили, интелектуалецът Давид Усупашвили, който получи длъжността председател на парламента, и необразованите селски мажоритарни избраници, които през първите месеци в законодателната сфера проучваха компютрите и се упражняваха да работят с тях. Същото се случи и с правителството, защото от сътрудничество с Иванишвили се отказаха даже противниците на президента Михаил Саакашвили, но се съгласиха футболистът Каха Каладзе и философът Гиорги Маргвелашвили, който стана министър на образованието, а след това и президент на страната. Футболистът беше назначен за първи вицепремиер и министър на енергетиката, сега той е кмет на Тбилиси.

Назначенията на Иванишвили са много интересни случаи. Един от първите главни прокурори на Грузия стана Отар Парцхаладзе, който през 2001 година беше арестуван в Германия за въоръжен грабеж и лежа в затвора повече от година. Министър на правосъдието и до днес е Теа Цулукиани, която беше назначена в нарушение на закона, според който министър може да бъде само човек с висше юридическо образование, а не административно, каквото е на Цулукиани. Заедно с политическите и административните грешки „мечтателите“ започнаха да имат и икономически проблеми - ръстът на икономиката от 12-13 процента при Саакашвили падна до 2-3 процента при Иванишвили.

Износът за Русия на вино, минерална вода и цитрусови плодове не спаси положението. У населението на Грузия и у западните партньори се създаваше впечатлението, че „Грузинска мечта“ иска така да се хареса на Кремъл, че е готова да разруши това, което са създали реформаторите. Вероятно ако не бяха Европейският съюз, САЩ и НАТО, Грузия отдавна щеше да отиде отново под имперското крило. Но има още един като че ли най-главен фактор, който „Грузинска мечта“ не можеше да пренебрегне. Социологическите изследвания показваха, че 70-80 процента от населението е за евроинтеграция, а не за връщане към Русия. Разочарование в обществото се появи на втората година, привържениците на Иванишвили ставаха все по-малко и по-малко. На изборите в Грузия през 2016 година се явиха 51 процента от избирателите. След една година на местните избори се гласуваха 45 процента, на втория тур 33 процента.

Ако следваме конспиративната версия, че Иванишвили е човек на Путин, можем с голям процент сигурност да кажем, че Путин изобщо не успя. Първо, западът не би допуснал това - Хартата за стратегическо партньорство между САЩ и Грузия беше подписана например още на 8 януари 2008 година. Не го искат и грузинците, а те не са безропотни като руснаците, не биха търпели човек, който ще тръгне срещу тяхната воля. Сега „Грузинска мечта“ доживява оставащите ѝ година и половина, защото губи стремително своята популярност и подкрепа. Днес явно си личи близкото обкръжение на Иванишвили, който още се опитва да контролира ситуацията, но сдържа трудно съпротивата на обществото - сред явните привърженици на руския олигарх са няколко десетки депутати, останалите изпълняват ролята на статисти, на председател на парламента, на няколко министри и също така на кмет на Тбилиси.

Министър-председателят Квирикашвили е някогашен съратник на Иванишвили по бизнес, затова е останал единствен, който с намеци, а сега и явно изказва проруски възгледи. Както и в последното си отворено писмо до Кремъл. Имаше повод - убийството на задържания на 22 февруари в милиционерския участък на Цхинвали бежанец Арчил Татунашвили“. Тялото му марионетните власти все още не са предали на роднините, обяснявайки, че провеждат експертиза. А в Грузия смятат, че тялото на Татунашвили е било обезобразено по време на мъчения и марионетките искат да скрият следите.

Грузинските власти се оказаха подложени на ураганен огън от критики и на нарастващо недоволство на населението, което иска от властите нещо реално за предаването на тялото на Татунашвили, а не само приспивни обещания. Патриархът на Грузия Илия II се обърна и към главата на Руската православна църква, но безрезултатно. При тази ситуация министър-председателят реши да направи обръщение, което мнозина признаха за пораженско. Грузинците искат да се прекрати „играта на маргаритка“ - „Обича ме, не ме обича“. По всяка вероятност тази история с убития бежанец и жалостивото писмо може да стане причина за криза на доверието, което и без това е вече минимално.

----------------------------------------

1. Тази твърде интересна руска дума има стари корени. В Древна Русия „челобитие“ означава дълбок раболепен поклон пред царя или болярина с удряне на челото в земята. Писмената молба до господарите се поднасяла с подобен поклон, поради което получила названието „челобитня“.

Свиване

初招集の中島翔哉、指揮官にアピールするのは?ポルトガルでブレイクの要因も明かす  

懐かしい感じもありました」
そう語るのは、日本代表に初招集されたFW中島翔哉だ。リオデジャネイロ・オリンピックでともに戦った選手と再会できたことがその理由だ。
やりやすさや違和感のなさを明かす中島は、ポルトガルで才能を開花できた要因を語る。大きかったことは、ポルティモネンセが受け入れてくれたことだったという。
「もうチームメートと監督のおかげだと思ってますし、自分を受け入れてくれたポルチィモネンセのおかげでここまで来られたと思うので、ここで精一杯やりたいと思います」
さらに、ポルトガルのスタイルが元々自分に合っていたとも語る。
「(自分の良さを)出しやすい環境ではあると思いますし、それぞれのスタイルが国ごとにもあると思うので、ポルトガルっていうのは自分にもともと合ってると思ってたので、それがこういう形に結果に出ているかなと思います」
ヴァイッド・ハリルホジッチ監督からは「爆発的なスピードがある」と述べられ、見てくれていたことが嬉しかったと明かす中島。指揮官には前を向いて仕掛けていく姿勢をアピールする。
「ボールを持ったら前を向いて仕掛けていくっていうのは自分の特徴ですし、そこはどのチームでやっていても出していきたいところなんで、うまく味方とプレーしながら出していければと思います」
「期待に応えなきゃいけない」と代表への意欲を語った中島。まずは挨拶代わりの、左サイドを切り裂くドリブルからの強烈なシュートが期待される。

The post 初招集の中島翔哉、指揮官にアピールするのは?ポルトガルでブレイクの要因も明かす appeared first on 新ユニフォーム 披露中.

март 20, 2018

Свиване

#DeleteFacebook  

Когато започнах рубриката си „Аз, киборгът“ в Тоест, имах в главата си две идеи. Едната е да обяснявам на човешки и нетехнически език важни неща от света на технологиите, а другата – постепенно да разказвам за възможните злоупотреби с данните, които безразсъдно сеем из т.нар. социални мрежи и най-вече Facebook.

Междувременно журналисти на The Guardian и The Observer, заедно с The New York Times и Channel 4 са работили цяла година по разследване, което потвърждава всички опасения, че данните, които Facebook е трупал с доброволното съучастие на потребителите си, са използвани безцеремонно за мръсни и подмолни манипулации от компанията Cambridge Analytica, която е превърнала това в свой бизнес.

В името на коректността е редно да се отбележи, че темата сама по себе си не е новина. Още преди една година разследване на The Intercept извади на повърхността мащаба на проблема – че данните на 30 милиона потребители във Facebook са използвани за предизборни манипулации в полза на Доналд Тръмп. Сега обаче разполагаме със свидетелствата на whistleblower (бивш ключов служител на Cambridge Analytica), който разказва с детайли как се е случвало всичко и още купчина самопризнания за детайли и пикантерии лично от мениджмънта на компанията, записани със скрита камера, докато ухажват мним потенциален нов клиент.

Компанията Cambridge Analytica, извличайки данни от подбрана извадка потребители на Facebook и свързаните с тях лица, създава огромна мрежа за влияние, есплоатирайки страховете и слабостите на хората. Така е манипулирала обществената среда и общественото мнение в полза на клиентите си. Прецизно е оценявала психологическите профили на хората, търсейки техни слабости и възползвайки се от податливостта им на влияния. Оценявала е личните профили, фокусирайки се внимателно върху трите критерия, които в психологията са наречени „черната триада” или „тъмната тройка” – макиавелизъм, психопатия и нарцисизъм.

Предоставяли са услугите си и през фирми-посредници, за да не бъдат уличени в директни връзки с политическите кампании, за които са работили. А за Източна Европа изпускат интересна самохвална реплика, че толкова потайно са си свършили работата, че никой дори не е разбрал…

Извън скандала с Cambridge Analytica обаче е важно да се осъзнае, че те не са единственият злодей в историята. Всичко това се случва, защото просто така работи Facebook. Това, което днес наричаме социални медии, всъщност са инструменти за събиране на данни. И не трябва да има никаква дискусия чии са тези данни и на кого принадлежат. Наши са! Не допускайте други тълкувания! Във времето, в което живеем, данните ни са проекция на самите нас. Данните ни, това сме ние! Допускайки друг да разполага с тях, позволяваме да ни застигат такива скандали, като не на шега ни заплашва някаква форма на дигитален феодализъм или дигитално робство.

Важен е и друг детайл. Всичко това излиза наяве благодарение на свободната преса. Ето защо тя е толкова важна за демокрацията. А със социалните мрежи е свършено! Би трябвало! Поне в този им вид.

Cambridge Analytica е злодеят, който се е възползвал от това, което е свършил друг по-страшен злодей, а именно Facebook. И не на последно място от наивността на всички ни, които още не сме си затворили акаунтите там. Facebook трябва да понесат всички последствия и цялата отговорност, защото направиха възможно всичко това. И не заслужават никаква милост!

#DeleteFacebook

P.S. В европейски контекст е важно да отбележим, че е по-разумно да изтрием Facebook акаунта си след 25 май 2018 г. След тази дата GDPR ще бъде в пълна сила и Facebook са длъжни да го спазват, а той изисква ако потребителят пожелае неговият профил да бъде заличен, това наистина да бъде направено. А не просто замразен, както е било досега.

Оригинален линк: "#DeleteFacebook" • Някои права запазени

Свиване

Сметище от разбити системи  

  Монологът на един познат и донякъде колега ме наведе на разни мисли, на които все по-често не искам да давам ход и излаз навън, макар те да са натрапливи като вътрешен глас.
  Тази сутрин се засякохме в метрото и той ми предложи да излезем откъм ректората, та да повървим малко. Ето какво ми сподели в отговор на въпроса как я кара:

чети по-нататък

Свиване

Технологията на „Европа на две скорости“  

Едно притеснение броди из умовете на различни европейски политици, призракът на „Европа на различни скорости“, която ще фрагментира съюза, ще изолира южната и източната периферии и постепенно ще отнеме духа на общите идеи и цели. Все по-често това се предлага като основен образ на ЕС на бъдещето. За някои това е възможност той да бъде спасен от самия себе си, за други е реален риск, който може не просто да маргинализира държавите им, но и да свие основните ресурси за просперитет и сигурност. В този смисъл, дебатът за скоростите на организация и интеграция е вече основен за мнозинството политици и правителства. Селективната интеграция е приемливия контрапункт на проблемния идеал за ever closer Union и представлява главната парадигма, през която се мисли и структурира бъдещето на организацията. В този контекст, рискът за мнозина е от нарастваща вътрешна изолация чрез интеграционен скок на определен, относително тесен кръг от държави в ядрото на съюза. Внимателният анализ обаче разкрива доста по-нюансирана картина.

Теорията за скоростите има поне две ключови презумции. Първата е за налична асиметрия в намеренията и желанията за интеграция като най-различни държави биват описвани през скептични нагласи, които би следвало да кулминират в нежелание за участие в различните проекти за по-задълбочен съюз. Актуални примери тук са Вишеградската четворка и Холандия. Втората е за съществуваща асиметрия в способностите на някои страни да изолират други от различните проекти за задълбочена интеграция. С други думи, дори някои държави да искат „да не изпускат влакове“ и да избегнат маргинализиция в рамките на съюза, има ключови страни, които могат да се коалират, за да изолират. Ситуацията на България по отношение на Шенген и еврозоната може да бъде мислена по този начин. И двете допускания изглеждат съвсем разумни и наглед отразяват политическата конфигурация на „стария континент“ и събитията от последните няколко години. Затова и много изследователи се захванаха да правят политически карти на тази динамика и да се опитват да очертаят трайните коалиции, които ще бъдат в основата на бъдещия съюз на скорости. Случващото се обаче е доста по-различно от очакванията.

Оказва се, че по ключови бъдещи политики и области на интеграция много повече страни от очакваното се включват, а не избират да останат встрани. Нещо повече, дори когато определени държави имат сериозни стартови задръжки, в процеса на оформяне на областите на задълбочено сътрудничество те в крайна сметка решават да станат част от тях. Например, когато започнаха разговорите за създаването на европейска прокуратура, едва 15 държави изразиха подкрепа. Сега техният брой е вече 20 като Холандия предстои да стане участник, а Дания има постоянна клауза за неучастие, докато пък британците напускат. Много вероятно е и Унгария и Полша да се присъединят, защото нежеланието за включване в работата на структура, която разследва еврофондове със сигурност ще влоши позициите на двете страни в стартиращите преговори за следващата финансова рамка. Задълбоченото военно сътрудничество е друг пример за нежелание за самоизолация и бързо включване във важна политика на бъдещето, която би могла да предизвика разделения по най-различни линии: финансови, политически, в отношението към НАТО и т.н. Независимо от това, вече 26 страни са включиха и очакванията за различни скорости не се сбъднаха, а коалиции на различието така и не възникнаха.

Общият поглед върху различните инициативи за задълбочено сътрудничество показва, че по всички важни, съществени бъдещи политики повечето страни избягват да останат изолирани. Това е валидно за европейската прокуратура, военното сътрудничество и европейския патент, който е важен за развитието на единния пазар. На практика, някакво разделение има главно по периферни теми като семейното право, в което не повече от 15-16 страни избират да си сътрудничат. Там обаче се регулират по-маловажни въпроси като определяне на юрисдикция при разводни дела или подялба на собственост при разводи. По въпроса за данъка върху финансовите трансакции има фундаментални политически различия и проекта за интеграция е блокиран. В този смисъл сме свидетели на значима отлика в подхода и поведението на правителствата в зависимост от това дали предлаганите интеграционни идеи засягат съществени и дългосрочни секторни политики или по-периферни въпроси, нямащи особено съществено значение за позиционирането на конкретната страна в общия европейски проект. Изправени пред подобен избор, поне засега, правителствата избират своето включване и избягване на риск от изолация пред други съображения като идейни различия или наглед контрастиращи политически стратегии и философии. Ако тази динамика се запази, ЕС трудно ще започне да се диференцира вътрешно, защото заплашените от маргинализация правят необходимото, за да не я допуснат. Това може да се случи основно при бездействие на правителства, когато попаднат вътре в новите интеграционни инициативи. Това обаче би била произведена отвътре диференциация, а не разделение, наложено и поддържано отвън. Например, България се включва в задълбоченото военно сътрудничество, но няма воля, капацитет и ресурс, за да участва реално.

Означава ли всичко това, че рискът от няколко скорости на практика не съществува? Отговорът е по-скоро не, но по друга причина. На практика, в момента задълбочаването на разделението се случва там, където има вече добре оформени и институционализирани полета на „задълбочена интеграция“ като Шенген и еврозоната. Там ключови държави имат способността да контролират достъпа чрез различни механизми като структуриране на блокиращи коалиции, формулиране на нови критерии, влияние върху оценките за изпълнение и рисковете и други. Това е на практика много по-трудно при новите, възникващи идеи за задълбочено сътрудничество. Ако тази обща динамика се запази, може да се окаже, че страховете от диференцирана интеграция са преувеличени, но една от най-сигурните гаранции срещу това остава включването в Шенген и еврозоната. По тази причина и нараства важността на осъществяването на необходимите реформи чрез ясна политическа воля, стратегия и дипломатически усилия. Бъдещата диференциация може и да по-трудна за осъществяване, но ако сте изолиран от най-съществената актуална интеграция, цената е достатъчно висока.

Advertisements
&
&
Свиване

Писмо на Васил Левски до орханийци - 12 декември 1872 година  

Писмото и бележките към него са представени според книгата на Димитър Т. Страшимиров "Васил Левски - живот, дела, извори", т. I, 1929 г. Там те се намират под № 103. Като източник Страшимиров сочи Н. Б. II. А., п. 60, № 8084. Арх. т. I. № 45, стр. 7.

(Павел Николов)

ПИСМО НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ ДО ОРХАНИЙЦИ - 12 ДЕКЕМВРИ 1872 ГОДИНА

1872, 12 декември

Братя в окръжния център!

В Сюлюманоогпу Дауд

Напред и не се бойте. Нека българското юнашко око не се бои вече от мъките на дрипавия читак. Ето времето вече наближава да докажем на душманина, че българинът не ще бъде вече роб, а свободен. И който от тях не припознае нашите закони, и да живее с нас по същите граждански правила, той с всичко в един миг ще стане на прах и пепел.

Ние, членовете на Централния комитет, се събираме [1] да определим вече времето за общонародно въстание. Защото силно ни принуждава външното обстоятелство, без друго да вървим на бой и минута да не се губи. На това спираме за някой и друг месец, докато се извести по всички страни на Българско, да се приготвят откъм барут, куршум, и пр.; да дават кой колкото пари вече има, да вдигат с лихва кой колкото вече може. Които пари най-много до два месеца да бъдат готови, че щом пишем, да се донесат където ги поискам. Та докато се нарежда работата за революция, да станат готови пушките и целият останал припас. И да се разнесе по местата каквото е нужно, защото вдигнем ли вече народните байраци, дотам е всичкото приготовление. Всичко това по-скоро да съобщите на всички страни. Приносящият [2] е наш брат от окръжния център, Юдачооглу Селиникли [3]. На него ще дадете адреса си и ще вземете адреса им за споразумяване писмено и всякак. Точно ще му забележите на книга за всички станали там работи и сега как стоят. Всичко, каквото има донесено от Влашко, да го дадете на някого и да го донесе в Ловеч на Николчо Алачят в махалата „Дръстини“. А по-скоро вижте да ми изпратите фишеците на иглинячката ми. Всички тамошни имена да ги подмените с други. И моето вместо Ас. Дер. Кърджала ще познавате [като] Ибриямаа Анадоллу, и подписката ми ще я търсите чрез разрязаната книга, без печат, защото печатът падна в подозрение. Приносящият и устно ще ви говори за нещо. Вижте ако можете, дайте му здрава дума. [4]

Ибриямаа Анадоллу (В. Левски)

-----------------------------------

1. Иска да каже: че са тръгнали на път за Букурещ, където ще се съберат, за да вземат едно последно решение.

2. Ранков от Т. Пазарджик.

3. Т. Пазарджик.

4. Да му дадат писмено съгласието си за отлагане на революцията, за да ги представлява на важното събрание, за което отива във Влашко.

ДО ТУК В БЛОГА:

1. Разписка, подписана от Васил Левски

2. Стохотворение от Васил Левски

3. Писмо до Найден Геров – 1 февруари 1868 година

4. Писмо до Панайот Хитов – 1868 година

5. Писмо на Васил Левски до Христо Иванов Книговезеца – 6 септември 1869 година

6. Писмо на Димитър Ценович и Васил Левски до Панайот Хитов – 13 май 1870 година

7. Писмо на Васил Левски до Любен Каравелов – началото на 1871 година

8. Дописка на Васил Левски до вестник „Свобода“ - 28 януари 1871 година

9. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 5 февруари 1871 година

10. Писмо на Васил Левски до частните революционни комитети - 10 февруари 1871 година

11. Писмо на Васил Левски до Филип Тотю в Одеса - 1 март 1871 година

12. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 11 април 1871 година

13. Писмо на Васил Левски до Филип Тотю - 18 април 1871 година

14. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 26 април 1871 година

15. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 30 април 1871 година

16. Писмо на Васил Левски до Панайот Хитов - 10 май 1871 година

17. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 10 май 1871 година

18. Писмо на Васил Левски до Ганчо Милюв от Карлово - 10 май 1871 година

19. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 14 май 1871 година

20. Писмо на Васил Левски до Иван Кършовски - 20 юни 1871 година

21. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 20 юни 1871 година

22. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 6 юли 1871 година

23. Писмо на Васил Левски до Ловченския комитет - 27 юли 1871 година

24. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов в Турну Мъгуреле - 27 юли 1871 година

25. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 29 септември 1871 година

26. Писмо на Васил Левски до Панайот Хитов - 29 септември 1871 година

27. Писмо на Васил Левски до по-прогресивен и богат българин във Влашко - 6 октомври 1871 година

28. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 27 октомври 1871 година

29. Писмо на Васил Левски до Трифон Райнов - 25 ноември 1871 година

30. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов

31. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 28 декември 1871 година

32. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 31 декември 1871 година

33. Писмо на Васил Левски до Панайот Хитов - 10 януари 1871 година

34. Писмо на Васил Левски до Филип Тотю - 10 януари 1872 година

35. Писмо на Васил Левски до неизвестно лице - 12 януари 1872 година

36. Писмо на Васил Левски до комитета в Карлово - 16 януари 1872 година

37. Писмо на Васил Левски до частния революционен комитет в Сливен - 16 януари 1872 година

38. Писмо на Васил Левски до Димитър Папазоглу - 16 януари 1872 година

39. Писмо на Васил Левски до лясковци и търновци - 17 януари 1872 година

40. Писмо на Васил Левски до повече частни комитети - 17 януари 1872 година

41. Писмо на Васил Левски до Троянския комитет - 18 януари 1872 година

42. Писмо на Васил Левски до плевенци - 23 януари 1872 година

43. Писмо на Васил Левски до орханийци и околните села - 29 януари 1872 година

44. Писмо на Васил Левски до новооглашени в комитетското дело - 19 февруари 1872 година

45. Писмо на Васил Левски до орханийци - 28 февруари 1872 година

46. Писмо на Васил Левски до неизвестен частен комитет – 24 март 1872 година

47. Писмо на Васил Левски до един представител на Общото събрание – 24 март 1872 година

48. Писмо на Васил Левски до орханийци – март 1872 година

49. Писмо на Васил Левски до Дервишоглар и Хасан Касан – март 1872 година

50. Писмо на Васил Левски до търновци и лясковци – 30 март 1872 година

51. Писмо на Васил Левски до сливенци – 4 април 1872 година

52. Писмо на Васил Левски до Троянския частен революционен комитет – 4 април 1872 година

53. Писмо на Васил Левски до Сава Кършовски в Елена – 5 април 1872 година

54. Писмо на Васил Левски до сливенци – април 1872 година

55. Писмо на Васил Левски до Филип Тотю – 13 април 1872 година

56. Писмо на Васил Левски до Димитър Общи – 23 април 1872 година

57. Писмо на Васил Левски до Любен Каравелов

58. Писмо на Васил Левски до Олимпий Панов

59. Писмо на Васил Левски до Киряк Цанков - 27 юни 1872 година

60. Писмо на Васил Левски до Любен Каравелов - 27 юни 1872 година

61. Писмо на Васил Левски до Киряк Цанков - 30 юни 1872 година

62. Писмо на Васил Левски до Киряк Цанков - 2 юли 1872 година

63. Писмо на Васил Левски до Киряк Цанков

64. Писмо на Васил Левски до Любен Каравелов

65. Писмо на Васил Левски до Троянския комитет - 25 юли 1872 година

66. Писмо на Васил Левски до Троянския комитет

67. Писмо на Васил Левски до сливенци

68. Писмо на Васил Левски до частните комитети

69. Писмо на Васил Левски до няколко частни комитета

70. Писмо на Васил Левски до частен комитет

71. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов – 25 юли 1872 година

72. Писмо на Васил Левски до Любен Каравелов – 25 юли 1872 година

73. Писмо на Васил Левски до Централния комитет във Влашко – 25 юли 1872 година

74. Писмо на Васил Левски до Димитър Общи

75. Писмо на Васил Левски до приятел

76. Писмо на Васил Левски до Централния комитет в Ловеч

77. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов – 3 август 1872 година

78. Писмо на Васил Левски до Любен Каравелов – 3 август 1872 година

79. Писмо на Васил Левски до Христо Иванов Книговезеца – 4 август 1872 година

80. Писмо на Васил Левски до частния революционен комитет в с. Ихтяр Касан Хатем – 6 август 1872 година

81. Писмо на Васил Левски до Централния комитет в Букурещ – 25 август 1872 година

82. Писмо на Васил Левски до Любен Каравелов – 25 август 1872 година

83. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов – 25 август 1872 година

84. Писмо на Васил Левски до Атанас п. Хинов – 25 август 1872 година

85. Писмо на Васил Левски до Любен Каравелов – 16 септември 1872 година

86. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов – 16 септември 1872 година

87. Писмо на Васил Левски до орханийци

88. Писмо на Васил Левски до частния комитет в Т. Пазарджик – 25 октомври 1872 година

89. Писмо на Васил Левски до частния комитет в Т. Пазарджик – 29 октомври 1872 година

90. Писмо на Васил Левски до Любен Каравелов – 30 октомври 1872 година

91. Писмо на Васил Левски до сливенци – 9 ноември 1872 година

92. Писмо на Васил Левски до сливенци

93. Писмо на Васил Левски до орханийци

94. Писмо на Васил Левски до Димитър Трайкович

95. Писмо на Васил Левски до Христо Иванов Книговезеца - 12 декември 1872 година

96. Из протоколите от разпитите на Васил Левски и неговите сподвижници

Свиване

フットサル日本代表 準決勝でイラクに3-0で快勝 決勝へ ~AFCフットサル選手権チャイニーズ・タイペイ2018~  

フットサル日本代表 準決勝でイラクに3-0で快勝 決勝へ ~AFCフットサル選手権チャイニーズ・タイペイ2018~

AFCフットサル選手権チャイニーズ・タイペイ2018
準決勝 vs フットサルイラク代表
2018年2月9日(金) キックオフ時間16:00(現地時間) 試合時間40分(前後半各20分間)
Xinzhuang Gymnasium(チャイニーズ・タイペイ/台北)

フットサル日本代表 3-0(前半3-0、後半0-0)フットサルイラク代表

得点
1分 森岡薫(フットサル日本代表)
6分 西谷良介(フットサル日本代表)
20分 室田祐希(フットサル日本代表)

スターティングメンバー
GK:ピレス・イゴール
FP:逸見勝利ラファエル、滝田学、森岡薫、西谷良介

サブメンバー
GK:関口優志
FP:室田祐希、齋藤功一、皆本晃、吉川智貴、仁部屋和宏、星翔太、清水和也、渡邉知晃

マッチレポート

AFCフットサル選手権チャイニーズ・タイペイ2018に出場しているフットサル日本代表は、9日(金)にイラク代表との準決勝を迎えました。

日本は8日(木)の準々決勝でバーレーン代表に2-0と完封勝利を飾り、1試合ごとにチームとしての完成度が増してきています。対するイラクは準々決勝でレバノン代表とのゲームで激闘を繰り広げ、9-8というPK戦を制してきた力強い相手です。

試合は開始1分、左コーナキックからのボールをフリーで待ち受けた森岡薫選手の強烈な右足ボレーシュートが決まり先制します。これで一気にリズムを掴んだ日本は、素早いパス交換と攻守の切り替えのバランスを整えながら、イラクを圧倒します。6分には左コーナキックから皆本晃選手がゴール前に流したボールに、走り込んできた西谷良介選手が合わせて追加点を奪い、2点差とします。

イラクも負けじと幾度かチャンスを作り出すも、ゴールキーパーのピレス・イゴール選手を中心に失点を許しません。すると前半終了間際、右サイドで巧みに相手をかわした逸見勝利ラファエル選手が、ゴール前でフリーになっている室田祐希選手にパス。室田選手がこれを確実に決め、3点差として前半を折り返します。

後半も日本ペースは変わらず、追加点はならなかったものの、最後までイラクを圧倒した日本は準々決勝に引き続き2試合連続の完封勝利を挙げました。

この結果、日本代表は11日(日) 現地時間19:00に行われる決勝に進出、最大のライバルのイラン代表と対戦します。

監督・選手コメント

ブルーノ・ガルシア 監督
今日は最高のゲームでした。選手たちが高いパフォーマンスを見せてくれたことはもちろん、ゲームプランもすべて忠実に実行してくれたおかげだと思っています。これこそが勝利に値する日本のプレーだと思っています。ただし、準決勝はすでに過去のこととなります。ここからは決勝戦に向けた準備に集中し、気持ちを切り替えて進めていきたいと思います。

FP #5 皆本晃 選手(府中アスレティックFC)
立ち上がりにセットプレーから2点を先行することができ、良いリズムで試合を運ぶことが出来ました。また前半終了間際の得点も、試合をコントロールしていく上では重要な得点となりました。後半も最後まで守備のリズムを落とすことなくプレーし続けられたことで2試合連続無失点で終えることが出来ました。いよいよ待ちに待ったイランとのファイナルに帰ってくることが出来ました。ここがゴールではなくここでタイトルを取り返すことが我々の目標です。ここにいるメンバーだけでなく、ここまで一緒にフットサル日本代表を作ってきた仲間の想いも背負って必ずアジアチャンピオンのタイトルを取り返したいと思います。

FP #7 逸見勝利ラファエル 選手(SLベンフィカ)
今日の準決勝も苦しい時間帯がありましたが、なんとか全員で踏ん張り勝利を収め、決勝に進むことができました。決勝戦も日本の誇りを胸に、精一杯がんばりたいと思います。

FP #14 西谷良介 選手(名古屋オーシャンズ)
準決勝のイラク戦、高い集中力で試合を通して全員で戦えたと思います。試合を重ねるごとにチームとしてのまとまりを感じられます。残りは決勝戦のみ。歴史に自分たち日本代表の名前を刻むためにも、今出せる力をフルに発揮して勝利を掴み取りたいと思います。

騎士サッカーショップは定期的にサッカーユニフォームを掲載しながら激安のsports用品を提供しています、是非ご来店ください

 

The post フットサル日本代表 準決勝でイラクに3-0で快勝 決勝へ ~AFCフットサル選手権チャイニーズ・タイペイ2018~ appeared first on 新ユニフォーム 披露中.

март 19, 2018

Свиване

Дания се отказва от таксите за радио и телевизия от 1 януари 2019  

Дания се присъединява към нарастващия брой европейски държави, които се отказват от таксите като източник на финансиране на обществените телевизия и радио, съобщава Копенхаген Пост.

От такса към данък: от  1 януари 2019 няма да се събират такси.  На мястото на таксите идва финансиране от данъците, като спрямо сегашното то ще бъде намалено (като общ обем) с 20 на сто.   Годишната такса за 2018 е  2527 хил. DKR (339 евро).

Дания е последвала България, Унгария, Кипър, Малта, Белгия, Холандия, Финландия, Норвегия,  Естония, Латвия, Литва, Люксембург,  Испания и др., в които не се събират такси или  е взето  решение в бъдеще да не се събират такси от аудиторията.

Свиване

Съд на ЕС: бриджът не е спорт, но може да е култура  

В края на 2017 г. Съдът на ЕС е публикувал решението си по дело C‑90/16 с предмет преюдициално запитване, отправено на основание член 267 ДФЕС от Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Въззивен съд (отделение по финансови и данъчни дела), Обединено кралство)   в рамките на производство по дело The English Bridge Union Limited (EBU) срещу Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs.

Преюдициалното запитване се отнася до тълкуването на член 132, параграф 1, буква м) от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност – по- точно относно  освобождаването на някои услуги, тясно свързани със спорта или физическото възпитание от нестопански организации на лица, участващи в спортни дейности или физическо възпитание.

EBU е национална организация с нестопанска цел, която има за предмет на дейност регулирането и развитието на двойковия спортен бридж в Обединеното кралство. Тази игра на карти е разновидност на бриджа. EBU плаща ДДС върху входнитe такси за участие – но смята, че посочените такси трябва да бъдат освободени от ДДС.

Данъчната администрация възразява срещу тези доводи, като посочва, че от текста на член 132, параграф 1, буква м), съгласно който е освободена доставката на някои услуги, „тясно свързани със спорта или физическото възпитание“, следва, че даден „спорт“ по смисъла на тази разпоредба трябва да има съществен физически компонент. В допълнение, поддържаното от EBU тълкуване противоречало на принципа на стриктно тълкуване на случаите на освобождаване, предвидени в член 132 от Директива 2006/112.

Така се стига до интересно преюдициално запитване, свързано с идеята за понятието спорт и неговия обхват:

„1)      Какви са основните характеристики, които трябва да има дадена дейност, за да бъде „спорт“ по смисъла на член 132, параграф 1, буква м) от Директива 2006/112? По-конкретно, трябва ли дейността да има съществен (или не несъществен) физически компонент, който е определящ за нейния резултат, или е достатъчно тя да има съществен умствен компонент, определящ за нейния резултат?

2)      Представлява ли двойковият спортен бридж „спорт“ по смисъла на член 132, параграф 1, буква м) от Директива 2006/112?“.

Това е един от случаите, в които Генералният адвокат и Съдът са на противополжни мнения.

Генералният адвокат Szpunar в заключението си казва следното:

Законодателят на Съюза счита, че доставката на някои услуги, тясно свързани със спорта или физическото възпитание, от нестопански организации на лица, участващи в спортни дейности или физическо възпитание, представлява услуга от обществен интерес, която заслужава да бъде освободена. Освен това обосновката за освобождаването трябва да се разглежда в контекста на член 165, параграф 1, втора алинея ДФЕС, съгласно който Съюзът допринася за насърчаването на ролята на спорта в европейския живот, като отчита в същото време спецификите му, структурите, основаващи се на доброволното участие, както и неговата социална и възпитателна функция.

Международният олимпийски комитет включва нефизическия спорт шахмат сред дейностите, на които е предоставен олимпийски статут(44). Оттук стигам до извода, че не е необходимо дадена дейност да има непременно физически компонент, за да бъде приета като спорт. Според мен това е съвсем логично. Задължителен физически елемент ipso facto би довел до изключване на редица дейности, обикновено считани за спортни, макар физическият компонент да е повече от незначителен, но чието квалифициране като спорт е извън съмнение. Като пример в това отношение могат да се посочат стрелбата или стрелбата с лък.

С оглед на това считам, че общото между повечето дейности, които обикновено са известни като спорт, е следното: 1) те изискват известни усилия за преодоляване на предизвикателство или препятствие (и поради това нямат чисто развлекателен характер)(45), независимо дали това предизвикателство е състезание срещу противник или преодоляване на индивидуалните граници на тялото и ума (например самото плуване, движение във вода); 2) при преодоляването на тези предизвикателства или препятствия i) се тренират определени физически или умствени умения, ii) което води до ползи за физическото или психическото благосъстояние на лицата, упражняващи съответния спорт, и 3) тези дейности обикновено се упражняват не само в изцяло търговска среда. Накрая, 4) общественото възприемане (на местно равнище) или международното признаване е индикация за наличието на „спорт“. С други думи, под „спорт“ по смисъла на Директивата трябва да се разбира трениране на психическа или физическа пригодност по начин, който обикновено е полезен за здравето и благосъстоянието на гражданите, тъй като в противен случай не би бил в съответствие с целта на освобождаванията, предвидени в дял IX, глава 2 от Директивата за ДДС(46).

 Поради това моето предложение за отговор на първия въпрос е, че сред характеристиките, които трябва да има дадена дейност, за да бъде „спорт“ по смисъла на член 132, параграф 1, буква м) от Директивата за ДДС, не е необходим не съвсем несъществен физически компонент, който е определящ за нейния резултат. Достатъчно е дейността да има съществен умствен компонент, определящ за нейния резултат.  По втория въпрос: бриджът е спорт.

Съдът в решението си приема за установено, че двойковият спортен бридж е игра на карти, която включва интелектуални усилия и умения и физическият компонент на която изглежда несъществен.

Понятието „спорт“ в общоупотребимия език обозначава физическа дейност, или с други думи — дейност, характеризираща се с физически компонент, който не е несъществен.

При двойковия спортен бридж се използват по-специално логика, памет, планиране или всестранен подход и той е дейност, полезна за умственото и физическото здраве на редовно практикуващите я лица. Дори обаче да се окажат полезни за физическото и умственото здраве, дейностите, които изцяло се изразяват в отдих и развлечение, не попадат в обхвата на цитираната разпоредба.

Състезателният характер на дадена дейност сам по себе не е достатъчен, за да обоснове квалифицирането ѝ като „спорт“, след като липсва физически компонент, който не е несъществен.

От съдебната практика  следва, че целта на член 132 от тази директива е да определи изчерпателно някои дейности от обществен интерес, които като изключение трябва да бъдат освободени от ДДС. Тълкуването   в смисъл, че спортът включва дейности, имащи физически компонент, който изглежда несъществен, представлява разширителен прочит на тази разпоредба, такова тълкуване не е съобразено нито с правилото за стриктно тълкуване на случаите на освобождаване от ДДС, нито с целта за строго очертаване на съответното освобождаване.

Освобождаването се отнася само до дейности, характеризиращи се с физически компонент, който не е несъществен.

Съдът започва решението с уговорката, че не говори за спорт по принцип, а само в контекста на конкретната директива, и завършва решението с разсъждението, че това, което не може да стане по б. м) от разпоредбата, може би не е изключено да стане по член 132, параграф 1, буква н)   – „културни услуги“  – ако предвид начина на практикуване на тази дейност, на историята ѝ и на традициите, към които принадлежи, тя заема в определена държава  такова място в социалното и културно наследство, че може да се смята за част от нейната култура.

Свиване

И аз не знам как е, ама и така не е!  

  1.
  Като прочетох декларацията как Ердоган можел да има всичко в душата си, но границите били граници, та си казах като шопа: И аз не знам как е, ама и така не е!
  Границите понякога са като драсканица с молив - гумичката ги изтрива за нула време. Те са като очертание с пръчка на пясъка - вълната ги изличава с един замах...   Вземете Косово или Крим. А изведнъж може да възникне най-неочаквана граница - Кипър знае защо.
  Така че границата е колкото реалност, толкова и фикция...

чети по-нататък

Свиване

Как да получа достъп до здравното си досие?  

как да получа достъп до здравното си досие

Като гражданин имам право на здравно осигуряване, достъпна медицинска помощ и медицинско обслужване. От друга страна, бих искал да науча дали имам достъп до информация за медицинските услуги, които съм използвал. А защитена ли е тя? Какво представлява здравното ми досие? Това е информационна система. Тя е персонализирана – т.е. отнася се до мен, и съдържа […]

The post Как да получа достъп до здравното си досие? appeared first on pravatami.bg.

Свиване

Петко Рачов Славейков - „Автобиографични бележки“ - 6  

ПРЕДИШНИ ЧАСТИ: 1, 2, 3, 4, 5.

В Ловеч, както казах, аз се застоях нещо година и половина. За да не помислят читателите, че съвсем без вълнения съм прекарал това време, аз ще прося позволение да им разкажа една иеторийка, която е характерна за гръцките владици в България. Ловеч в духовно отношение беше епископия, подчинена на търновския митрополит. По онова време, когато аз бях учител, ловчанският епископ беше един млад, левент и хубавец владика, по име Мелетий. Той имаше и хубав глас, което го караше често да пее в черква. Като имах пред вид жестоките гонения, които бях си навлякъл поради явната ми враждебност спрямо Неофита и Костакя, аз бях предпазлив в Ловеч и явно гледах да бъда добре с Мелетия, но тайничко все си го преследвах. Мелетий тоже гледаше да бъде в добри отношения с мене, за да му бъде мирна главата. Той дотам искаше да ми се покаже добър, щото ме употребяваше за свой секретар да му пиша обикновената кореспонденция. В Цариград той се сношаваше най-вече с капукехаята си, никомидийския митрополит, с когото държеше и интимна кореспонденция, която криеше от мене. Тая кореспонденция привлече любопитството ми, понеже се сещах, че в нея трябва да има нещо по отношенията на гръцките владици изобщо спрямо българите, и аз вардех сгодния случай, който ми се и представи, за да туря ръка на нея. Частният живот на Мелетия не беше твърде от непорочните. В Ловеч живееше сахатчия един, по име Костаки, който водеше жена из Битоля, нарицаема Мариола. Мелетий беше се влюбил в Мариола и често ходеше да я посещава. Костаки, като се догажда каква е работата, нагласява няколко турци и с тях извардва владиката у дома си и го заключва в стаята на жена си. Стана голям скандал. Из Търново дохожда нарочно митрополитският протосингел, по име Каракехая, да разгледва работата. Тоя последният, щом пристигна, изпрати Мелетия в Търново, отдето го проводиха в Цариград, и за да покрие донейде скандала, улови се да съди гражданите защо са допуснали да запират по такъв начин Мелетия.

Докогато Мелетий стоеше тъй затворен, аз се възползувах от случая, отидох в митрополията и скритом намерих тайната му кореспонденция, от която взех само десетина писма, които ми се виждаха най-любопитни. Повечето от тези писма бяха любовни, разменени между Мелетия и Mapиола, но имаше и едно от никомидийския в Цариград митрополит, което съдържаше тайните наставления на Фенер към гръцките владици в България, как въобще да се отнасят към възраждающия се тогава българизъм и какви средства да употребяват в борбата си против неговото разпространение. Тези инструкции бяха олицетворение на гръцка лукавщина и образец на византийщина. Аз не помня всичките точки на тия наставления, но същността им беше тая, че гръцките владици трябва всякак и всякъде да препятсчвуват на разпространението на българските книги и да не допушат отварянето на български училища. Ако нейде поискат да си отворят училище, да им се предложи да направят черква по-напред; ако се види, че не е възможно да се възпрепятствува за отваряне на училище, тогава владиката трябва да се погрижи той да се тури начело на работата, за да вземе училището в ръце и под негов надзор. В училищата гръцкият език трябваше да първенствува, а на българския твърде малко внимание да се обръща. Това писмо, като характерно за отношенията на гърците спрямо българите, аз го предадох (заедно с шест медни български пари, намерени на Трапезица в Търново, от които една носеше името на цар Тодор) на хаджи Захария, който тогава наскоро мина през Ловеч, когато втория път отиваше за Русия. Любовните писма на Мелетия и те сториха пари. Протосингелът, Каракехаята, осредоточи обвинението си по случката с Мелетия върху Николаки Терзиоглу, първия тогава човек в Ловеч, който бе повикан на духовен съд в Цариград пред патриарха. Аз дадох на Николакя тия писма да си послужи с тях и той чрез тях можа да се оправдае и да увини Мелетия, но на втория ден след оправдаването му той се помина в Цариград от холерата.

Когато се върнах от манастира в Ловеч, намерих, че ловчани си условили нов учител, и без да се спра, заминах за Плевен (1848 г.), дето пристигнах срещу Петдесетница. Още на вечерта ходих в черква, пях, четох парамиите, но вместо да ги чета по славянски, аз, както имах обичай, четох ги в превод на простобългарски. Това се твърде хареса на плевненци и ми спомогна лесно да се споразумея с тях да им бъда учител. Но тук връхлетях на друга беля, т. е. на друг гръцки владика. Агапий - тъй се наричаше той - трябва да е знаел за мене и за моите боричкания е Неофита в Търново и от страх, види се, да не му размътя водата, решил още от първия час да не ме допусне да остана в Плевен. Той свиква чорбаджиите, изсипва сума хули върху ми и им поръчва да не ме ценяват. Като видя, че с това няма да се свърши работа, той прибягна за помощ до властите и поиска от мюдюрина сеймени да ме уловят и затворят. По какви причини не зная, но мюдюрииът по приятелски начин прати известие и на мене, и на по-влиятелните граждани за лошите намерения на владиката. Мене ме стигна яд и след като се посъветвах и поразмислих малко и видях, че в Плевен няма още почва за борба с Агапия, а според както се известих, такава по-благоприятна почва съществувало във Враца, седалището на Агапия, реших се и скритом се отправих за този град.

Във Враца стигнах не помня срещу кой празник беше. На сутринта отидох в черквата „Възнесение“ и заварих, че даскалица една, близка приятелка на Агапия, четеше слово от Софрония. Неволно ми дойде на ум и аз да изляза пред врачани със слово в черква и даскалицата щом изкара, аз се обадих и извиках: „Отче, благослови.“ Настана дълбоко мълчание. Свещеникът подаде глава зад дверите, погледна и се дръпна. Втори път извиках: „Отче, благослови“ - по-голямо мълчание. Попът пак си подаде главата и пак се дръпна. Чак на третия път като попросих благословия, той благоволи да ми я даде и аз почнах. Словото, което сказах, бе върху същия текст, както и словото, четено от даскалицата, но сказано живо, то направи силно впечатление и обърна вниманието на всички. След като го свърших, аз си отидох на близкия Кунов хан, без да чакам да пусне черква. Но когато пусна черква, едва ли не всичките мъже се отбиха на хана да ме посетят. Аз се запознах с по-първите хора и те сами ми предложиха да ме условят, като се научиха, че съм бил даскал. На другия ден аз бях вече в училището.

Щом Агапий се научава, че аз вместо за Търново, както умишлено бях разпръснал слух, съм заминал за Враца и там съм се условил за учител, той се разписва писма до чорбаджиите да ме изгонят. Но като се извести, че писмата му малко действуват, той побърза сам да дойде, за да свърши лично тая работа. Тогава се отвори жива борба между мене и него. В тая борба гражданите, които ненавиждаха Агапия, явно и открито взеха моя страна. Два пъти Агапий ме запира и двата пъти гражданите успяха да ме пуснат. По едно време Агапий, като не виждаше друго що, взе един кофар и дойде сам в училището и го заключи, та си отиде.

- Е, сега каква ще я вършим, даскале? - ме питаха врачаните.

- Няма нищо - им рекох аз. - Ами питахте ли барем владиката защо е заключил училището?

- Питахме го, зер.

- А той що ви каза?

- Каза, че училището той го е правил и той ще му съди.

- Ами митрополията кой я прави?

- Кой ще я прави, ний сме я правили, населението я прави, беки владиката ще я прави.

- Кога е тъй, идете пък вий, вземете по-голям катинар, та го ударете на вратата на митрополията.

Това, тъй казано уж на шега, се понрави на врачаните и те действително го извършиха. Агапий нямаше що да прави и позволи пак да се отвори училището, но реши как-как да ме изгони. За тази цел той взе да употребява такива низки и непростителни средства, щото просто да избавя живота си, аз се принудих да напусна Враца. Врачаните, като бяха доволни от мене, наградиха ме за всичкото време, за което бяха ме условили, и ми обещаха, че като се отърват от Агапия, пак ще ме викат да им бъда учител.

(Следва)

март 18, 2018

Свиване

БНТ2 сменяла профила си, пишело “още” в концепцията на генералния директор  

Българската национална телевизия имала намерение да сменя профила на програмата БНТ2 – от политематичен – в  образователно-културен.

Това било обявено още в концепцията, с която е избран генерален директор, обясняват от БНТ за Клуб Зет:

промяната е представена пред Съвета за електронни медии още в концепцията на новия генерален директор Константин Каменаров от миналата година, с която той се яви на конкурса за поста и го спечели. Голямата идея е вторият канал да се превърне в нишов канал – за образование и култура.

“На първо време спират дублиращите новини. Сега два екипа – на БНТ1 и БНТ2, ходят на едни и същи събития, за да отразяват една и съща новина, което е нерентабилно и финансово неизгодно. Новините на БНТ2 струват четири пъти повече от тези на първия канал, защото хората, които ги правят, са предимно на хонорар. Затова основните новини от деня като теми от БНТ1 ще се пренесат и в БНТ2”, посочиха от обществената телевизия. Това обаче не означавало, че се спират собствените продукции. Журналистите от втория канал ще продължат да правят свои новини, филми и “блокове”.”Просто се спират дублиращите функции”, допълниха от БНТ.

Още в концепцията – голямата идея – може.

Но да се сменя профил на програма –  на обществена телевизия –   по концепция, с която е избран генерален директор, не ми се струва възможно. Концепцията е индивидуален акт, а профил на програма е институционално решение – при това едно от най-сериозните институционални решения на една обществена медия.

Препратка към десетина реда в една концепция за избор на генерален директор   не е начин,  с който обществената телевизия да съобщава на обществото, че няма да има политематична програма БНТ2 с регионалните параметри, които познаваме.

Защото реално голямата идея се състои в това: отказ от самата концепция за  БНТ2  като “обединение в  единна национална мрежа досегашните отделни програми на петте регионални центрове София, Пловдив (БНТ Пловдив), Варна (БНТ Море), Русе (БНТ Север) и Благоевград (БНТ Пирин)”  – и на нейно място създаване на  тематична образователно-културна програма, каквото и да значи това.

Не е ясно  как се издава заповед за спиране на регионалните новини и предавания преди   искане  за изменение на лицензията – мотивирано искане с отговори на много въпроси – и главно преди решението на регулатора  за изменение на лицензията на БНТ2 – а може би и на БНТ1?

Във всеки случай тази заповед води към  неизпълнение на действащата лицензия на БНТ2  (вж Решение на СЕМ  № 175/2011).

*

Добре би било СЕМ  да изпълни ЗРТ (“В тридневен срок пълните протоколи от заседанията се публикуват на интернет страницата на Съвета за електронни медии.”) и да качи на сайта си  последния протокол – да не се окаже, че лицензията е променена, но просто ние не знаем.

Ако лицензията на БНТ2 не е променена,  интересно какво показва мониторингът за спазването й. Ще е ценен мониторинг върху изпълнение на т.6 от лицензията – за регионалните новини и предавания през март и  април 2018.

В скоби, мониторингът на плурализма отчита дисбаланс в Още от деня и Денят започва.

Добре би било също БНТ и БНР да качат лицензиите си на сайтовете на обществените медии с ангажимент да ги поддържат в актуален вид при изменение. Няма тайна в това.

 

 

 

 

 

 

Свиване

Коремното на лоста като добро за България…  

  Попитайте експертите, които не се боят за работното си място, не се страхуват от загубата на участие в проекти, научни журита и щедро субсидирани конференции, не се плашат от разправии с властта и не се опасяват от обвинения в черногледство. Те ще ви кажат, че измерванията на "температурата" на нашата национална сигурност говорят за влошаване на практически всички параметри за оценка по практически всички достоверни критерии за анализ.

чети по-нататък

Свиване

Нобелови лауреати – 1950 година  

Курт Алдер (Kurt Alder)

10 юли 1902 г. – 20 юни 1958 г.

Нобелова награда за химия (заедно с Ото Дилс)

(За откриването и разработването на диеновия синтез.)

Германският химик Курт Алдер е роден в Кьонигсхюте, Прусия (днес Хожув, Полша), недалече от Катовице, където баща му, Йозеф Алдер, работи като учител. Момчето получава начално и средно образование в местните училища. В края на Първата световна война, малко преди Полша да стане независима, семейството се мести в Кил, Германия, за да запази германското си поданство. През 1922 г. Алдер завършва средно училище и постъпва в Берлинския университет, където учи химия.

Обучението си Алдер продължава в университета „Христиан Албрехт“ (днес Килски университет), където работи при Ото Дилс, професор по органична химия и директор на университетския Химически институт. През 1926 г., като завършва дисертацията си за азоестерните реакции, Алдер е удостоен с докторска степен и става асистент на Дилс.

През следващата година заедно с Дилс започва да изучава диеновия синтез. Използваните за диеновия синтез диенови въглеводороди представляват съединения, чиито молекули имат обща за две структури четиричленна въглеродна верига, при която две двойни връзки са разделени от еднородна връзка. Алдер и Дилс откриват, че при стайна температура диеновите въглеводороди, присъединявайки молекули на диенофили („любители на диени“), образуват нови устойчиви шесточленни цикли. Те откриват, че тази реакция се осъществява лесно и просто между много различни диенови въглеводороди и диенофили, които присъстват в живите системи, и че като резултат може да се образува потенциално огромно количество разнообразни молекули. Принципът на диеновия синтез, за който Алдер и Дилс съобщават за първи път през 1928 г., се превръща по-късно в основен подход, който позволява на химиците да изследват механизма на много неизучени по-рано органични реакции и поставя основите на полимерната химия. Реакцията на Дилс-Алдер (другото наименование на диеновия синтез - бел. прев.) се използва при промишленото производство на фармацевтични препарати, оцветители, смазочни масла, инсектициди, синтетични каучуци и пластмаси.

През следващите осем години Алдер и Дилс продължават да работят за изясняването на природата на диеновия синтез. През 1930 г. Алдер е назначен за лектор по органична химия в Килския университет, а през 1934 г. става екстраординарен професор. Като специалист с висока квалификация по диеновия синтез, ученият получава предложение да заеме длъжността ръководител на намиращия се в Леверкузен научно-изследователски отдел на концерна “И. Г. Фарбен индустри“, което приема през 1936 г. В Леверкузен Алдер се занимава с проучването на взаимодействието на спрегнат бутадиен (един от видовете диенови въглеводороди) с различни диенофили, по специално със стирола, в резултат от което се образува синтетичен каучук. Той анализира също така механизма на осъществените от него реакции.

Като се връща през 1940 г. към академичната дейност, Алдер, който не е привлечен за изследванията, провеждани по време на войната от Германия, става ръководител на дейностите по експериментална химия и химически технологии в Кьолнския университет. Едновременно с това е назначен за директор на Химическия институт към този университет. Алдер са занимава вече с въпросите за приложението на диеновия синтез, което би позволило да се изясни химическият състав на сложните продукти с природен произход, такива като терпените (изомерни въглеводороди, открити в маслата на иглолистните растения), ергостерина (изходното вещество за витамин D) и витамин D. Изключително способният стереохимик Алдер се интересува също така защо се образува един или друг конкретен продукт от дадена реакция, при която има възможност да се образуват няколко изомери.

След получаването на Нобеловата награда Алдер продължава да се занимава с преподавателска дейност и научни изследвания в областта на по-нататъшното потенциално използване на диеновия синтез за промишлени цели. През 1955 г., като се присъединява към 17 други нобелови лауреати, той подписва декларация, призоваваща всички страни да осъдят войната като инструмент за външна политика. Ученият, предан до най-висша степен на своята работа, не се е женил никога. През 1957 г. лекарят му поставя диагноза: изтощение на организма, след което следва пълен отдих. Една година по-късно Алдер умира на 55 години.

Освен с Нобелова награда Алдер е награден с медала Емил Фишер на Германското химическо дружество (1938 г.). Присъдени са му почетни степени на медицинския факултет на Кьолнския (1950 г.) и на Саламанския (1954 г.) университет. Член на Германската академия на естествоизпитателите „Леополдина“.

Източник: http://n-t.ru/nl/hm/alder.htm

Превод от руски: Павел Б. Николов


ДО ТУК - в „Библиотека на Павел Николов – Нобелови награди“

март 17, 2018

Свиване

Необятните хоризонти на скритата данъчна тежест  

Ако излезете и попитате дори и най-вялия протестър, дори и най-мудния разбирач от политика кой е големият проблем на обществото, всички в един глас ще отговорят: „Корупцията!!!“. Заради нея не можем да направим съдебна реформа като хората, заради нея като хората не можем да се преборим и с престъпността. Тя парализира стопанския живот, задълбочава безработицата и руши общественото здраве.

Но кое причинява корупцията? Деградацията на нравите, моралният дефицит, отчуждението между хората, общата лошотия и прочие субективни фактори. Но освен субективни, за корупцията има и обективни причини. И знаете ли коя е хранителната среда, в която се ражда корупцията? Това са необятните хоризонти на скритата данъчна тежест.

Ама чакайте! Нали у нас уж данъците са малки, нали уж живеем в нещо като данъчен рай? Да, така казват. Казват, че по отношение на другите европейски държави плащаме сравнително прилични данъци – около 37-38%. Пей сърце!

Добре, ще пее сърцето. Въпреки че да ти вземат между 1/3 и половината от това, което си изкарал, не е баш за песен… По-интересен е обаче един друг въпрос.

Той отново се оказва терминологичен или иначе казано – въпрос на жонглиране с думи. Какво се очаква да разбираме под „данъчна тежест“? Според определението на държавата, това е сумата от подоходното и осигурителното облагане или грубо казано, данък общ доход плюс осигуровки, тоест около 30-40%. Само по себе си това вече е нагло, но то не е всичко.

За нуждите на настоящия развлекателен текст искам да предложа една друга дефиниция – хайде да наричаме „данъчна тежест“ всичко, което държавата ни кара насила, под заплахата на нейните репресивни апарати, да „даваме“ (защото „данък“ идва от „давам“). Тогава ще видите съвсем друга картина и косата ви ще се изправи.

Като начало, държавата не включва в своето понятие за „данъчна тежест“ местните и косвените данъци. Местните са, например, данък сгради (и такса смет – хайде да я турим и нея тук), а косвените са митата, акцизите и ДДС. Чрез тях се акумулират около 60% от държавните приходи. Пей, сърце! Теорията казва, че „косвените данъци допълват облагането с подоходните данъци или с други думи – те представляват двойно облагане на дохода в момента на разходването му“. Те са антисоциални, защото излиза, че бедните плащат повече данъци. Но пък са по-лесно поносими, защото остават скрити зад цените на стоките.

Дали всеки път, когато си купуваме близалка, си даваме сметка, че 1/5 (!) от цената ѝ е данък? Това е ДДС. Знаем ли каква част от цената на вносните стоки (с изключение на тези от ЕС, слава Богу!) са данък? Това е мито. Акцизите пък са „селективни“ данъци, което обаче никак не им пречи да са и косвени. Тоест в някои случаи освен ДДС плащате и „селективни“ акцизи. Това ги прави различни от ДДС, за да могат да ви съберат и двете. Наричат акцизите „данъци на греха“, стъпвайки върху схващането на Адам Смит, че „мотив за използването на акцизите трябва да бъде само стремежът да се ограничи потреблението на вредни за здравето и морала и разточителни стоки и услуги”. Днес обаче налагат акцизи за щяло и нещяло, защото е много сладко – това си е още едно ДДС.

И така, виждаме, че големите данъци, които плащаме, всъщност изобщо не попадат в обхвата на определението „данъчна тежест“. Как тогава да не изглежда, че живеем в рай. Пей, сърце!

Какво друго не попада в този обхват? Ето какво:

Таксите. Не познавам човек, който може да изброи всички видове такси, които дължим на администрацията за „услугите“, които ни оказва. Това са все „услуги“, без които е невъзможно да си свършим работата, да се разпоредим с частната си собственост, да определим мястото си в обществото и правата си на граждани. Дали ще видим скоро електронно правителство? Дрънци! Нали ако видим, ще секнат приходите от административни такси?! Нали ако можеш да си дръпнеш от интернет скица на имота, акт за раждане, удостоверение за наследници и т.н., няма да се редиш на гише и няма да „кихаш“ на касата такса за „услугата“!

Лицензите. Знаете ли колко дейности подлежат на лицензиране? Не проверявайте, преди да си сипете едно малко – ще ви призлее!

Имате ли автомобил? Твърди се, че това удоволствие струва около 200 лв. на месец извън горивото, консумативите и поддръжката, а само за задължително наложени от държавата разходи – винетка, данък, годишен преглед, застраховки и т.н.

Топлинно счетоводство. Веднъж си плащате за отоплението вкъщи. Втори път си плащате за отоплението на някакви общи части, които не ви интересуват. Трети път си плащате вместо комшиите, които не си плащат. И накрая си плащате на някаква тарикатска фирма, за да докаже, че дължите всички описани по-горе плащания. Пей, сърце!

Имам чувството, че от време на време държавата изпитва известна нужда от пари и тогава се обявява задължителна подмяна на регистрационните табели на колите и личните документи на гражданите.

Подобен е случаят с касовите апарати. Първо задължиха всеки, който продаде някому парцалче, да му издаде и касов бон:

– Дай, бабо, едни корени за супа!

– Ето, баби…

– Ха сега, бабо, дай ми и касова бележка!

После тези касови апарати бидоха насилствено фискализирани за сметка на притежателите им. Сега тече нова акция  – касовите апарати ще бъдат поголовно подменяни. Имах два-три случая с търговци в квартала. Казват:

– Не мога да ти дам касов бон…

– Защо?

– Ами, не ми работи апарата. От НАП са оставили фискалната памет да се задръсти. Сега като отида в оторизирания (от държавата чрез съответните лицензионни режими) сервиз, ще ме накарат направо да си сменя апарата, че да може да печата н’ам к’ъв си код, дете вече бил задължителен…

Пей, сърце!

Понеже в качеството си на лесно откриваем гражданин съм председател на етажни собствености, преди време се изправих пред следната принуда: сградите, които имат асансьори, да инсталират система за тревога, включваща SIM-карта.

– Колко струва системата?

– 400 лв. (пей, сърце!)

– А картата?

– Месечни такси плюс цената на „имърджънси“ есемеса. (Пей!)

– Ако заседна, не може ли да се обадя от моя си джиесем?

– Мо-о-о-о-же! – отговаря добрата ламя Спаска.

Всичко изредено дотук също не попада в обсега на държавната дефиниция за „данъчна тежест“. Но е тежест и още как! И е данъчна, защото от нас се иска да даваме, а не да получаваме. Сигурно има и десетки примери, за които не се сещам. Ако някой се сети, нека ги каже, но аз мисля, че картината вече се очерта.

Какво излиза? Че почти всичко, което спечелим с труда, квалификацията, предприемчивостта и находчивостта си, връщаме насила, с изключение на малка част, колкото да не умрем от глад, под предлог че ни доставят някакви услуги, които ние не винаги сме пожелавали и не винаги сме поръчвали? Услуги, от които има интерес друг?

Не може да не се запита човек каква е цената на това да живее в цивилизовано общество и доколко, живеейки в него, има власт да определя как ще се харчи общественото богатство. И ако тази власт у човека е незабележима, пренебрежима, то как той може да се кооперира с други хора, за да се чуе гласът му. И ако намери начин да се кооперира, как се нарича този начин: политика?

Ето я политиката.

Ето ги „обръчите от фирми“.

Ето така се ражда корупцията!

Корупцията не е нищо повече от власт за разпореждане с общественото богатство, която тези, които я упражняват (обикновено временно, на мандатен принцип), продават на заинтересовани страни срещу заплащане. За да се захрани цялата все по-затлъстяваща корупционна машина, са нужни нови и нови принудителни плащания (данъци). Но ще кажат: „Получавате срещу тях армия и полиция! Получавате държавни граници! Получавате здравеопазване и образование! Получавате пенсии! Получавате публични услуги!“. Така е и затова сме се съгласили, затова не сме ви изтрепали с камъни. Но каква част от взетото се връща под формата на държава и услуги? Смятал ли е някой? Каква част изчезва по пътя? Каква част остава за доставчика, каква част се връща под масата към възложителя на обществената поръчка?

Пей, сърце!

Парите пак циркулират в обществото, но не по писаните, а по неписаните закони на корупцията. Ще кажат: да, но от обществените поръчки печелят фирми, откриват работни места, плащат заплати, стимулират потреблението, внасят данъци, тези данъци отиват за пенсии и за субсидии на градския транспорт… Това е така. Но дори служителят в застрахователната компания да е на далавера от протекционистичната политика на държавата спрямо фирмата, в която работи, то той плаща задължително топлинно счетоводство. Служителят на топлинния счетоводител плаща такси на банката. Банковият чиновник се отчита на мобилния оператор (и се вози в асансьор) и т.н., и т.н… В крайна сметка всички са прецакани, на всички е бръкнато дълбоко в джоба. Кой тогава е на далавера от цялата работа? Онзи, който стои на кранчето и разпределя общественото богатство.

Ето я корупцията. Ето как се ражда. Корупцията е злоупотреба с пари, които не са твои, но пък са ти дали власт да се оправяш с тях. Не забравяйте това, когато ви попитат следващия път кой е най-големият проблем на обществото и кой е най-сияйният задморски принц, който ще дойде да го оправи. Всичко идва от пълзящото превръщане на личното богатство в обществено. И ние сме съгласни с този процес, защото е съблазнителен. Защото той ни позволява да получаваме неща, които не сме изработили и не ни се полагат, но с които сме свикнали. И това в известен смисъл е справедливо. Но пък трябва да се спазват и някакви граници като например онази, която преминава през „нашето море“ и отвъд която е Картаген, който трябва да бъде разрушен.

Свиване

Кое ни е "евро"-то и какво ни е "председателство"-то?  

  Мой приятел се завърна след година и нещо в чужбина. Работа по проекти, огромна заетост, почти пълно откъсване от нашата реалност, жажда да види България.
  Преди малко направихме, така да се каже, работна вечеря... :)
  Той отделил днешния ден да прегледа сайтове и преса, за да се ориентира в атмосферата на обществото ни...

чети по-нататък

Свиване

Фейсбук - враг на Абхазия  

АВТОР: ОЛЕГ-САНДРО ПАНФИЛОВ

ПРЕВОД ОТ РУСКИ: ПАВЕЛ НИКОЛОВ

По време на неотдавнашна среща с жители на Сухумски район ръководителят на окупираната Абхазия Раул Хаджимба за първи път заплаши публично да спре достъпа до социалните мрежи, на първо място до Фейсбук.

Завършилият Минската школа на КГБ Хаджимба вече беше „премиер-министър“ и „вицепрезидент“ на окупираната Абхазия, а преди четири години зае поста „президент“. Внезапното му изказване за Фейсбук беше следното: „Аз отдавна съм свикнал да ме представят и такъв, и онакъв. Но когато правят това с ръководителите на държави, с които градим отношения, това е вече позор за целия абхазки народ. Ние се заливаме практически без ограничения с помия и мнозина се обръщат към мене с молба да затворя социалните мрежи. Ще се вземе решение, което ще позволи въпросът да бъде решен“.

Ако се съди по всичко, става въпрос за Владимир Путин. Хаджимба едва ли би казал нещо в защита на ръководителите на Грузия, напротив, абхазката пропаганда поощрява оскърбленията и униженията по адрес на Тбилиси. В самата Грузия се отнасят към това снизходително, защото в страната няма никакви регулиращи държавни органи, Конституцията забранява осъществяването на държавна пропаганда, отношението към критиката е спокойно – като към важно правило на свободното слово и демокрацията. Но нелицеприятните изказвания на абхазците за Русия, основната кърмачка на Абхазия, свидетелстват не толкова за интриги, идващи от жителите на окупираната територия, колкото за натрупани претенции. Други съседи Абхазия няма.

Както твърдят самите абхазки журналисти, всичко започва през 2014 година по време на изборите за „президент“. Критиката се активизира малко по-късно – след като хакери публикуват материали от електронната поща на приемната на Владислав Сурков, от които стана известно как Кремъл е манипулирал изборите и как е лобирал за своето протеже Раул Хаджимба. До това време никой в Абхазия не смее да се изкаже срещу руските власти: през всичките 25 години окупираната територия живее с кремълски дотации, но преди четири години населението се е засегнало от това, че му отнемат правото да избира самостоятелно. Разбира се, абхазките избори само косвено напомнят демократичен процес. Освен това в републиката ги няма над 60 процента от избирателите, които са коренни жители, етническите грузинци бяха прогонени през октомври 1993 година.

В днешно време, както пише вестник „Република Абхазия“, „абхазката част на Фейсбук започна да се пълни след събитията през 2014 година с анонимни потребители. Засегнатите от публикациите на „скритите“ автори искат да се изясни кои са в действителност тези потребители. Генералната прокуратура на Република Абхазия заведе наказателно дело, но личността на анонимницити не можа да бъде установена. Оказа се, че в условията на Абхазия това е невъзможно. Тогава анонимните потребители създадоха във Фейсбук много групи, в които не престава острата критика към политиката на властите, полемиката в коментарите под постовете понякога преминава в обиди. Това не може да не вълнува неравнодушните граждани на Абхазия, затова в обществото все по-често говорят за необходимостта за се затвори Фейсбук. Тази инициатива подеха няколко депутати“.

Фейсбук стана в Кавказ най-популярната информационна площадка, истинска социална мрежа, но с ментални особености – някои пишат сдържано за властите в страната си, някои ги ругаят откровено. Жителите на Северен (руския) Кавказ се държат предпазливо при обсъждането на политически теми, още повече когато са свързани с политиката на Кремъл. Там те могат да бъдат лесно арестувани, съдени и изпратени в затвора. Друго е положението в Грузия, където всеки трети жител има свой акаунт, мнозина прекарват по два-три часа в обсъждания, макар че и традиционните начини за изказване на свои гледни точки продължават да са достатъчни – в Грузия има около сто телевизионни канала, по няколко от тях се излъчват 3-4 политически дискусионни предавания в седмицата. Затова грузинската част на Фейсбук, като самото общество, е различна: много политика, има история, спорт, деца, външна политика.

Друго нещо е абхазката част, където потребителите са значително по-малко, основна тема е политиката, след това социалните проблеми, а най-популярният от тях е свързан с медицината и здравеопазването. Сред политическите теми преобладава, разбира се, грузинската. Както цялата абхазка пропаганда, така и абхазките потребители на Фейсбук дъвчат всячески костите на грузинците, продължават да ги наричат „фашисти“. Идеологическата война се води в по-голямата си част във Фейсбук, а не по телевизионните канали, които технически и интелектуално са много по-назад от руските и затова хората ги гледат само заради местните новини и концертите.

Абхазката част на Фейсбук ще удари в земята всичките политолози и аналитици, но именно там се крие опасността за марионетната власт, именно там се разгръщат истински битки при обсъждането на едни или други политици. Ако потребителите ругаят руската власт, то е изключително заради намесата в изборите и контрола над идеологията. Никога не се срещат коментари като „не трябва повече да ни дават пари“ или „спрете да раздавате руско гражданство наляво и надясно“, или „оттеглете руските войски“. Почти винаги, с много малки изключения, се използва руски език. Това е основната разлика от грузинските социални мрежи, защото рускоезичните грузинци са вече много малко, а с абхазците спорят в социалните мрежи изключително бежанци от Абхазия.

Ако се разглежда сериозно заплахата за абхазката „власт“, думата е, разбира се, не за това, че някои потребители могат да употребят ругатни за Путин, „намесващ се във вътрешните работи на Абхазия“. Марионетките се страхуват от оценките по свой адрес, които стават все повече и повече. Като този коментар на Аида Гармелия: „Народът бедства. За четири години страната и нейните жители обедняха. Не се вдигнаха обещаните пенсии. Орязаха заплатите. Повишиха данъка върху добавената стойност, въведоха новоизмислени данъци. Пълна нищета в страната. Но се оказва, че не е нищета за всички. Да вземем например новия кмет на град Гагра. Незначителен човек. Може дори да бъде наречен нищо и никакъв. Разбира се, роднина е на днес покойния Павел Ардзимба. И кой с такова настървение, с такова усърдие постави този нищо и никакъв човек на кметското място?“

Всъщност един от инициаторите на гоненията срещу Фейсбук е известната в пределите на окупираната Абхазия журналистка Изида Чания, която на 16 февруари избухна с пространен текст, като обвини в информационна война Грузия, а по-точно политическата партия „Алианс на грузинските патриоти“, която уж финансирала подкрепата на две групи: „МАСИК ЦВИЖБА ПаСОЛ АБХАЗИИ В ВАНУАТУ“ и „Абхазки патриоти“. Популярността на групите за Абхазия е невероятно висока: в първата има 1825 участници, а в „Абхазки патриоти“ – 13 398 участници. Изида Чания дори посочи точния брой на потребителите, които осъществяват подривна дейност срещу Абхазия – 11 573 души, пишещи под псевдоними.

По какъв начин журналистката е научила това, си остава огромна загадка, но причината се крие другаде: в „Алианс на грузинските патриоти“ един от лидерите е Ада Маршания, етническа абхазка от княжески род. Освен това Изида Чания по някаква причина не знае, че „Алиансът“ е една много неприятна проруска партия, а нейните лидери, без да се крият, ходят в Москва. И накрая откъде на къде могат изобщо да се смятат някакви групи във Фейсбук за етнически или за принадлежащи към някаква държава, ако сървърите на портала се намират в САЩ, а създателите му са американци. Тайнственият „Масик Цвижба“ е псевдоним на етнически руснак, бежанец от Абхазия, живеещ сега на няколко хиляди километра от Грузия.

Най-вероятно в Абхазия са решили да вземат пример от Русия, където всички социални мрежи се намират под наблюдението на специалните служби, а потребителите могат да бъдат поставени зад решетката само за препубликуване на чужд коментар. Тъй като социалното и икономическото положение в Абхазия ще се влошава паралелно с руското, и в Москва, и в Сухуми очакват неприятности, свързани с неконтролируемото информационно пространство. Но даже Русия не се решава да забрани напълно социалните мрежи като Китай, разбирайки, че това е технологически трудно и е много главоболно от материална гледна точка. Ако китайските потребители са се научили да заобикалят забраните и техническите бариери, защо с това да не се справят и руските.

Освен инициирания от Изида Чания скандал по отношение на анонимните потребители, борещи се с абхазката власт, самата абхазка власт се страхува от неконтролираното информационно пространство не по-малко. Социалните мрежи понякога могат да конкурират напълно телевизията дори и в това, че поместената информация може да бъде прочетена и след един ден, и след една седмица. Близостта на кризата тласка властите на окупираната Абхазия до противопоставяне с обществото, за което Фейсбук и другите социални мрежи са единствен отдушник.

март 16, 2018

Свиване

БНТ2: спират ли регионалните новини и регионалните предавания?  

Натискът върху  Денят започва с култура и анонсът за играта Стани богат  показват, че в БНТ се обмислят промени.

Екипът на Денят започва с култура извърши нещо правилно: съобщи за намесата публично. Единствено уместно поведение в една обществена телевизия. Но след това отново настъпи тишина, от медиите научаваме по нещо за продуцентите на предаването.

Вълната на промени е достигнала БНТ2: според служители на обществената телевизия  от 2 април няма да се  произвеждат регионални новини и регионални предавания.  

БНТ2 е терен на регионалната информация,  така е и по лицензия – не по-малко от 50 на сто от общото програмно време на новините е за новини с регионална тематика; актуалните предавания са не по-малко от 25 на сто от седмичното програмно време; изискват се и предавания, отразяващи достиженията и проблемите на българската култура на регионално равнище ; оригинална продукция с регионална тематика и пр. – вж Решение № 175/2011 на Съвета за електронни медии.

Ако в обществената телевизия  се готви толкова сериозна промяна,  засягат се задължения  и по лицензия,  и по закон. А за много сериозна промяна трябват сериозни проучвания, сериозна обосновка и много сериозна прозрачност. Едва след което  – и в зависимост от резултатите от анализите – да се иска мотивирано промяна на лицензията.

Във всеки случай  работа на  СЕМ е да гарантира медийния плурализъм и регионалното съдържание в обществената телевизия.

За сравнение  можем да видим подготовката на решение, засягащо обществена програма в Обединеното кралство:  обосновка с оценка на въздействието и повечко наука.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свиване

~アルガルベカップ2018~なでしこジャパン 大会最終戦カナダ女子代表戦に向けて最後のトレーニング  

なでしこジャパン 大会最終戦カナダ女子代表戦に向けて最後のトレーニング~アルガルベカップ2018~

なでしこジャパンは6日(火)、2月20日(火)に始まった今回の活動最後のトレーニングを行いました。

グループリーグ3試合を終えて2勝1敗でグループC2位となったなでしこジャパンは、グループA・Bの順位の結果、グループB2位のカナダ女子代表と5・6位決定戦を戦うことになりました。カナダは現在FIFA女子ランキング5位の強豪で、グループリーグ初戦で戦ったオランダ女子代表(同7位)よりの格上の相手です。

中1日で迎える順位決定戦を前に、デンマーク戦のスタメンはウォーキングとストレッチで疲労の回復に努め、その他のメンバーは1時間強のトレーニングを行いました。

高倉麻子監督は「世界はものすごいスピードでレベルが上がっている。世界5位のカナダを相手にどう戦えるか、アジアカップを前に自分たちの力を試すいい機会になる」とミーティングで話しました。

選手コメント

MF #7 中島依美 選手(INAC神戸レオネッサ)
これまでの3試合、各国レベルの違いはあるかもしれませんが、チームとしてやろうとしていることは良くなってきていると感じています。高倉監督が就任して約2年、ポジショニングや守備の時の牽制など、指導を受けているポイントについては自分の中で整理できてきて、身についてきている実感があります。昨年のこの大会では同じ5・6位決定戦で、とても悔しい負け方をしているので、同じことを繰り返さないように挑戦しないといけませんし、4月のアジアカップに向けて弾みをつけられるよう勝って終わりたいと思います。

FW #8 岩渕真奈 選手(INAC神戸レオネッサ)
初戦のオランダ戦で大敗を喫してしまいましたが、そこから少しずつ修正できています。負けてよかったとは決して思いませんが、あの敗戦のおかげで今があると思います。昨年末のE-1に比べると、攻撃については形が見えてきましたし、守備も全員で守るという感覚が出てきて、いよいよチームらしくなってきたなという印象です。4月にはガーナ女子代表との親善試合をはさんでアジアカップに臨みますが、連戦を戦うという同じ状況になります。みんな疲れてはいますが、今の状況で強い相手と戦えることはいいことだと思っています。

スケジュール

ALGARVE CUP 2018
2月28日(水) 2-6 グループリーグ 第1戦
vs オランダ女子代表(Estadio Municipal da Bela Vista)
3月1日(木) AM/PM トレーニング
3月2日(金) 2-1 グループリーグ 第2戦
vs アイスランド女子代表(Estadio Municipal da Bela Vista)
3月3日(土) AM/PM トレーニング
3月4日(日) AM/PM トレーニング
3月5日(月) 2-0 グループリーグ 第3戦
vs デンマーク女子代表(Estadio Algarve)
3月6日(火) AM/PM トレーニング
3月7日(水) 14:55 5・6位決定戦
vs カナダ女子代表(Parchal)

※時間はすべて現地時間
※スケジュールは、チームのコンディションや天候等により急きょ変更する場合があります。

アルガルベカップ2018

大会期間:2018年2月28日(水)~3月7日(水)

なでしこジャパン(日本女子代表)戦:
第1戦 2月28日(水) 15:40(日本時間:24:40)vs. オランダ
第2戦 3月2日(金) 15:25(日本時間:24:25)vs. アイスランド
第3戦 3月5日(月) 15:40(日本時間:24:40)vs. デンマーク
5・6位決定戦 3月7日(水) 14:55(日本時間:23:55)vs. カナダ

騎士サッカーショップは定期的にサッカーユニフォームを掲載しながら激安のsports用品を提供しています、是非ご来店ください

The post ~アルガルベカップ2018~なでしこジャパン 大会最終戦カナダ女子代表戦に向けて最後のトレーニング appeared first on 新ユニフォーム 披露中.

Свиване

Регистрация на МПС в чужбина (ЕС) – кога и как?  

регистрация на мпс в чужбина ес - кога и как

Предстои ми преместване в друга държава членка на ЕС. Възможно ли е да продължа да използвам автомобила си с български регистрационни номера, или е необходимо да го регистрирам повторно? Има ли определени срокове и какво се случва, ако не бъдат спазени? За да бъда по-добре информиран за тези условия и ситуации, ще обърна внимание на […]

The post Регистрация на МПС в чужбина (ЕС) – кога и как? appeared first on pravatami.bg.

Свиване

Диагноза за политическата култура или добре планирана драматургична сценка  

  Днес един студент ми каза възторжено в междучасието - а как вицето сряза Русия за окупацията на Крим!!
  
  Замълчах си, лекциите и дори междучасията преди и след тях не са време и място за политизирани разговори между преподаватели и студенти. Ако някой прояви желание да разговаряме по наболели въпроси, има си място и време за това.
  
  За мен Крим също е окупиран, отръфан с правото на силата. Писал съм за това.
  Тук искам да кажа обаче следното.

чети по-нататък

Свиване

Писмо на Васил Левски до Христо Иванов Книговезеца - 12 декември 1872 година  

Писмото и бележките към него са представени според книгата на Димитър Т. Страшимиров "Васил Левски - живот, дела, извори", т. I, 1929 г. Там те се намират под № 102. Като източник Страшимиров сочи Н. Б. II. А., п. 60, № 808. Арх. т. I, № 46, стр. 78.

(Павел Николов)

ПИСМО НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ ДО ХРИСТО ИВАНОВ КНИГОВЕЗЕЦА - 12 ДЕКЕМВРИ 1872 ГОДИНА

Брате Христемага!

В Търново

Всичко, което си писал чрез Алилаа Селевли (Ловеч) [1], и писмото чрез Дядо Калугера, с когото се срещнах в Ески Заара, за всичко това получих и разбрах. Вече сте разбрали външното положение [2], че сме луди без друго да вървим на бой, което мисля да сте съобщили навсякъде [3] и ще съобщите, че сега отблъснахме революцията за някой и друг месец.

Брате, по причините софийски, с печата няма да се взема и дава до известно време, а само с подписката ми, която ще търсите чрез рязаната книга. И от днес ще познавате името ми: Ибриямаа Анадоллу. Известени да сте, че Д. Общи предава всичко, което знае. От София дойде човек нарочно да ми разкаже за това. Който се познава с Д. Общи, да стои нащрек. В къщата си да не спи, а по приятели.

-----------------------------------

1. Съобщението, че в началото на октомври от Влашко дошъл човек да го вика (писмо № 99) и писмото на Каравелов от 30 октомври, че Д. Общи е заловен. Първото Левски е получил на 29 октомври, а последното (или ако е имал още и друга кореспонденция, неизвестна на нас) е получил сега.

2. Намек, че знаят заповедта за революция, че писмото на Каравелов, донесено от О. М., е прочетено в Търново. (Снето и изпратено копие до Левски.) Оригиналът останал в Русе.

3. Захарий Стоянов бележи под текста: „Не са изпратени, както се вижда, и двете тези писма (заедно с предишното).“ Но това твърдение мъчно може да се защити. Ръжанков се връща от Троянския манастир жив и здрав в Т. Пазарджик. Трябва да е минал през Орхание.

ДО ТУК В БЛОГА:

1. Разписка, подписана от Васил Левски

2. Стохотворение от Васил Левски

3. Писмо до Найден Геров – 1 февруари 1868 година

4. Писмо до Панайот Хитов – 1868 година

5. Писмо на Васил Левски до Христо Иванов Книговезеца – 6 септември 1869 година

6. Писмо на Димитър Ценович и Васил Левски до Панайот Хитов – 13 май 1870 година

7. Писмо на Васил Левски до Любен Каравелов – началото на 1871 година

8. Дописка на Васил Левски до вестник „Свобода“ - 28 януари 1871 година

9. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 5 февруари 1871 година

10. Писмо на Васил Левски до частните революционни комитети - 10 февруари 1871 година

11. Писмо на Васил Левски до Филип Тотю в Одеса - 1 март 1871 година

12. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 11 април 1871 година

13. Писмо на Васил Левски до Филип Тотю - 18 април 1871 година

14. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 26 април 1871 година

15. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 30 април 1871 година

16. Писмо на Васил Левски до Панайот Хитов - 10 май 1871 година

17. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 10 май 1871 година

18. Писмо на Васил Левски до Ганчо Милюв от Карлово - 10 май 1871 година

19. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 14 май 1871 година

20. Писмо на Васил Левски до Иван Кършовски - 20 юни 1871 година

21. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 20 юни 1871 година

22. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 6 юли 1871 година

23. Писмо на Васил Левски до Ловченския комитет - 27 юли 1871 година

24. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов в Турну Мъгуреле - 27 юли 1871 година

25. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 29 септември 1871 година

26. Писмо на Васил Левски до Панайот Хитов - 29 септември 1871 година

27. Писмо на Васил Левски до по-прогресивен и богат българин във Влашко - 6 октомври 1871 година

28. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 27 октомври 1871 година

29. Писмо на Васил Левски до Трифон Райнов - 25 ноември 1871 година

30. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов

31. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 28 декември 1871 година

32. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 31 декември 1871 година

33. Писмо на Васил Левски до Панайот Хитов - 10 януари 1871 година

34. Писмо на Васил Левски до Филип Тотю - 10 януари 1872 година

35. Писмо на Васил Левски до неизвестно лице - 12 януари 1872 година

36. Писмо на Васил Левски до комитета в Карлово - 16 януари 1872 година

37. Писмо на Васил Левски до частния революционен комитет в Сливен - 16 януари 1872 година

38. Писмо на Васил Левски до Димитър Папазоглу - 16 януари 1872 година

39. Писмо на Васил Левски до лясковци и търновци - 17 януари 1872 година

40. Писмо на Васил Левски до повече частни комитети - 17 януари 1872 година

41. Писмо на Васил Левски до Троянския комитет - 18 януари 1872 година

42. Писмо на Васил Левски до плевенци - 23 януари 1872 година

43. Писмо на Васил Левски до орханийци и околните села - 29 януари 1872 година

44. Писмо на Васил Левски до новооглашени в комитетското дело - 19 февруари 1872 година

45. Писмо на Васил Левски до орханийци - 28 февруари 1872 година

46. Писмо на Васил Левски до неизвестен частен комитет – 24 март 1872 година

47. Писмо на Васил Левски до един представител на Общото събрание – 24 март 1872 година

48. Писмо на Васил Левски до орханийци – март 1872 година

49. Писмо на Васил Левски до Дервишоглар и Хасан Касан – март 1872 година

50. Писмо на Васил Левски до търновци и лясковци – 30 март 1872 година

51. Писмо на Васил Левски до сливенци – 4 април 1872 година

52. Писмо на Васил Левски до Троянския частен революционен комитет – 4 април 1872 година

53. Писмо на Васил Левски до Сава Кършовски в Елена – 5 април 1872 година

54. Писмо на Васил Левски до сливенци – април 1872 година

55. Писмо на Васил Левски до Филип Тотю – 13 април 1872 година

56. Писмо на Васил Левски до Димитър Общи – 23 април 1872 година

57. Писмо на Васил Левски до Любен Каравелов

58. Писмо на Васил Левски до Олимпий Панов

59. Писмо на Васил Левски до Киряк Цанков - 27 юни 1872 година

60. Писмо на Васил Левски до Любен Каравелов - 27 юни 1872 година

61. Писмо на Васил Левски до Киряк Цанков - 30 юни 1872 година

62. Писмо на Васил Левски до Киряк Цанков - 2 юли 1872 година

63. Писмо на Васил Левски до Киряк Цанков

64. Писмо на Васил Левски до Любен Каравелов

65. Писмо на Васил Левски до Троянския комитет - 25 юли 1872 година

66. Писмо на Васил Левски до Троянския комитет

67. Писмо на Васил Левски до сливенци

68. Писмо на Васил Левски до частните комитети

69. Писмо на Васил Левски до няколко частни комитета

70. Писмо на Васил Левски до частен комитет

71. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов – 25 юли 1872 година

72. Писмо на Васил Левски до Любен Каравелов – 25 юли 1872 година

73. Писмо на Васил Левски до Централния комитет във Влашко – 25 юли 1872 година

74. Писмо на Васил Левски до Димитър Общи

75. Писмо на Васил Левски до приятел

76. Писмо на Васил Левски до Централния комитет в Ловеч

77. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов – 3 август 1872 година

78. Писмо на Васил Левски до Любен Каравелов – 3 август 1872 година

79. Писмо на Васил Левски до Христо Иванов Книговезеца – 4 август 1872 година

80. Писмо на Васил Левски до частния революционен комитет в с. Ихтяр Касан Хатем – 6 август 1872 година

81. Писмо на Васил Левски до Централния комитет в Букурещ – 25 август 1872 година

82. Писмо на Васил Левски до Любен Каравелов – 25 август 1872 година

83. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов – 25 август 1872 година

84. Писмо на Васил Левски до Атанас п. Хинов – 25 август 1872 година

85. Писмо на Васил Левски до Любен Каравелов – 16 септември 1872 година

86. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов – 16 септември 1872 година

87. Писмо на Васил Левски до орханийци

88. Писмо на Васил Левски до частния комитет в Т. Пазарджик – 25 октомври 1872 година

89. Писмо на Васил Левски до частния комитет в Т. Пазарджик – 29 октомври 1872 година

90. Писмо на Васил Левски до Любен Каравелов – 30 октомври 1872 година

91. Писмо на Васил Левски до сливенци – 9 ноември 1872 година

92. Писмо на Васил Левски до сливенци

93. Писмо на Васил Левски до орханийци

94. Писмо на Васил Левски до Димитър Трайкович

95. Из протоколите от разпитите на Васил Левски и неговите сподвижници

март 15, 2018

Свиване

Откъде изпълзяха толкова дученца, фюрерчета, диктаторчета, вождчета!?  

  Всеки ден, наистина абсолютно всеки ден научавам за какви ли не примери на управленска немощ на всички нива, съчетана с арогантност, бруталност, безпардонност и безпощадност към попадналите под властта ти хора.
  Ама какво става с България, ей Богу!
  Хайде, аз вече съм на попрището жизнено в средата на втората половина, но за по-младите от мен, а за младите, а за по-младите от тях?

чети по-нататък

Преглед на блоговете


За Мегафон

Мегафон (megafon.capital.bg) е секция на Capital.bg, събираща селекция от български блогове на политическа и икономическа тематика.

Екипът на Блогосфера/Мегафон реши временно да спре приемането на нови блогове.

Ако искате да се включите, вижте какво трябва да направите в Сфера - блога на Блогосфера и Мегафон.

Ако забележите нередности, вижте Правилата на съжителство в Блогосфера и Мегафон.

Участието на всеки блог се гласува от 5-членно жури.

Съдържанието в агрегатора се събира автоматично със съгласието на неговите автори. Капитал и Икономедиа не носят отговорност за изразените мнения и те не представляват гледището на вестника или издателската група.

Авторските права над агрегираните материали принадлежат на авторите на съответните блогове. Агрегираните в Мегафон публикации могат да са обект на защитени авторски права.

Блогове, от които Мегафон се захранва

Искате вашият блог да присъства тук? Пишете ни на blogosfera@economedia.bg.